Search result for

ประสา

(107 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสา-, *ประสา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อิฐประสาinterlocking brick

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสา[N] manner, See also: way, style, conduct, pattern, course of action, Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ, สถานะที่เป็นอยู่, Example: เธอพูดไปตามประสาเด็ก
ประสา[V] join, See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten, Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน, Example: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท
ประสา[N] nerve, Example: กัญชาเป็นยาเสพย์ติดแบบกระตุ้นประสาท, Thai definition: ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
ประสา[V] give, See also: be pleased to give, bestow, confer, grant, Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้, Example: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้
ประสาทตา[N] optical nerve, Example: เขาด้รับอุบัติเหตุจนทำให้ประสาทตาเสีย
ประสาทพร[V] bless, See also: wish, bestow a blessing on, Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร, Example: พระกำลังประสาทพรให้คู่บ่าวสาว
ประสาทหู[N] auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ประสาทกิน[V] be nervous, Syn. ประสาทแดก, Example: แม่จะประสาทกินอยู่แล้วเมื่อคิดถึงหนี้สินที่พ่อก่อไว้, Thai definition: คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเป็นโรคประสาท, Notes: (ปาก)
ประสานกัน[V] harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสาน. วิสัยที่เป็นไป เช่น ตามประสาจน ตามประสาเด็ก ตามประสาใจ.
ประสาท ๑, ประสาท- ๑(ปฺระสาทะ-) น. ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย, โดยปริยายหมายความว่า จิตใจ, ความรู้สึก.
ประสาท ๒, ประสาท- ๒(ปฺระสาทะ-) น. ความเลื่อมใส.
ประสาท ๓น. ยินดีให้, โปรดให้, เช่น ประสาทปริญญา ประสาทพร.
ประสาทการน. การเลื่อมใส.
ประสาทรูปน. เส้นประสาท.
ประสาทหลอนน. ความผิดปรกติของการรับรู้ เช่น เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงคนพูดโดยไม่มีคนพูดจริง ได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริง.
ประสาธน์ก. ทำให้สำเร็จ.
ประสาธน์น. เครื่องประดับ.
ประสาก. ทำให้เข้ากันสนิท, เชื่อม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secretory nerveประสาทกระตุ้นการหลั่ง, ประสาทกระตุ้นการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, secretoryประสาทกระตุ้นการหลั่ง, ประสาทกระตุ้นการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculomotor nerveประสาทกล้ามเนื้อตา, ประสาทสมองเส้นที่ ๓ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, oculomotorประสาทกล้ามเนื้อตา, ประสาทสมองเส้นที่ ๓ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoglossal nerveประสาทกล้ามเนื้อลิ้น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, hypoglossalประสาทกล้ามเนื้อลิ้น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic nerveประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, phrenicประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatic nerveประสาทกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, somaticประสาทกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Neurologyประสาทวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cochlear Implantประสาทหูเทียม, ชุดอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังเข้าไปในหูส่วนในของผู้ที่หูหนวก เพื่อกระตุ้นประสาทในคอกลี (Cochlea) ให้รู้สึกได้ยินเสียง  อุปกรณ์ที่ฝังจะทำงานร่วมกับไมโครโฟนภายนอก ระบบประมวลสัญญาณและส่งวิทยุ และระบบรับวิทยุที่ต่อกับชุดประสาทหูเทียม [Assistive Technology]
Maxillary nerveประสาทขากรรไกรบน [TU Subject Heading]
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Neurologyประสาทวิทยา [TU Subject Heading]
Neurophysiologyประสาทสรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Oculomotor nerveประสาทโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Optic atrophyประสาทตาฝ่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's nutsประสาท The Legend of 1900 (1998)
Qur expert, Dr. Kyne, is aboard and will coordinate the experiments.ด็อกเตอร์.ไคน์จะเดินทางไปด้วย\ เขาจะประสานงานเรื่องการทดลอง Dead Space: Downfall (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
Why is this man still awake? I told you to give him a sedative.ทำไมเขายังไม่หลับ บอกให้ฉีดยาระงับประสาทไงล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Let me give you a sedative.ผมจะฉีดยาระงับประสาทให้น่ะครับ Dead Space: Downfall (2008)
This is a sedative.นี่ยาระงับประสาท Dead Space: Downfall (2008)
Doesn't mean it's neurological.ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระบบประสาท Not Cancer (2008)
We're ready with the neural net.เราพร้อมเกี่ยวกับแผงระบบประสาท Not Cancer (2008)
The neural net will show usแผงเส้นประสาท Not Cancer (2008)
How fast her neurons are firing.จะแสดงให้เราเห็นว่าระบบประสาทเธอจะโดนทำลายเร็วเท่าไร Not Cancer (2008)
The normal neural impulses will be sucked Into a vortexการกระตุ้นเส้นประสาทธรรมดา อาจทำให้ระบบจมลงในน้ำวนได้ Not Cancer (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; sophistication   
ประสา[n.] (prasāt) EN: nerve   FR: nerf [m]
ประสา[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ [n.] (prasātkāiyawiphāksāt) EN: neuroanatomy   FR: neuroanatomie [f]
ประสาทกิน[v.] (prasātkin) EN: be nervous   FR: être nerveux
ประสาทตา[n. exp.] (prasāt tā) EN: optical nerve   FR: nerf optique
ประสาทปริญญา[v. exp.] (prasāt parinyā) EN: bestow a degree ; confer a degree   FR: octroyer un titre
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on   FR: bénir
ประสาทวิทยา[n.] (prasātwitthayā) EN: neurology   FR: neurologie [f]
ประสาทสมอง[n. exp.] (prasāt samøng) EN: brain nerve   

English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสา
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
retina(n) จอประสาทตา
Image:
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสา
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be strung up[PHRV] วิตกกังวลมาก, See also: ประสาท
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
coordinate with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: ประสานกับ
engage with[PHRV] เชื่อมต่อเข้ากับ, See also: ประสานกับ
fluster up[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
feel[N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
get out of one's mind[IDM] วิตกกังวลมาก, See also: ประสาทเสีย, คลั่ง, เสียสติ, Syn. be out of
gel[VI] เข้ากันได้, See also: ประสานกันได้
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[VI] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสา
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสา
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
borax(n) น้ำประสานทอง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intertwining (vi ) ประสานกัน
See also: S. alternation, braiding, coaction, cooperation, engagement, enlacement, entwinement

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立つ[いらだつ, iradatsu] (vt) ประสาทกิน ถูกกวนประสาท, See also: Related: 苛苛

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top