Search result for

ประณาม

(49 entries)
(0.2565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประณาม-, *ประณาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณาม[V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประณามก. น้อมไหว้ เช่น ขอประณามบาทบงสุ์พระทรงศรี.
ประณามก. กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง
ประณามขับไล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invocationประณามบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประณามกล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
คำที่มักเขียนผิด คือ ประนาม [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, sir. It's this damn war.ไม่มีครับ ไม่เคยครับ มันเป็น สงครามประณามนี้ How I Won the War (1967)
Damn sporting of you, sir.กีฬาประณามของคุณครับ How I Won the War (1967)
- Oh, it's gonna hurt, Flo.โอ้มันจะเจ็บ ฟโล ประณาม ประณามHow I Won the War (1967)
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ? How I Won the War (1967)
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
I've a damn shrewd idea that you are trying to work your ticket.ฉันเคยมีความคิดที่ฉลาด ประณาม ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำงาน ตั๋วของคุณ How I Won the War (1967)
Damn it!ประณาม มัน I Spit on Your Grave (1978)
I'll break your goddamn heads if you come back here again.ฉัน จะ ทำลายหัว ประณาม ของ คุณหากคุณ กลับมาที่นี่ อีกครั้ง I Spit on Your Grave (1978)
They've cleared you of any blame for what happened on that raid.พวกเขาให้คุณพ้นจากการประณาม สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการบุกครั้งนั้น Airplane! (1980)
- Damn the boy. - He lost the race.ประณามเด็ก เขาสูญเสียการแข่งขัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Damn them.ประณามพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Damn.ประณาม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anathematize[VI] ประณาม, Syn. curse, damn
anathematize[VT] ประณาม, Syn. curse, damn
condemn as[PHRV] ประณามว่าเป็น, See also: ด่าว่าเป็น
condemn for[PHRV] ประณามในเรื่อง, See also: ตำหนิในเรื่อง
denounce for[PHRV] ประณาม, See also: ต่อว่า
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
denunciate[VT] ประณามในที่สาธารณะ (คำทางการ), See also: กล่าวหา, Syn. accuse, Ant. praise
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate
inveigh against[PHRV] ประณามอย่างรุนแรง, See also: กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse

English-Thai: Nontri Dictionary
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top