Search result for

ปรนนิบัติ

(32 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรนนิบัติ-, *ปรนนิบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรนนิบัติ[V] look after, See also: take care, minister, serve, wait on, tend, Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้, Example: คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรนนิบัติ(ปฺรนนิบัด) ก. เอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้, ปรนนิบัติวัตถาก ก็ว่า.
ปฏิบัติปรนนิบัติรับใช้ เช่น ปฏิบัติบิดามารดา ปฏิบัติครูบาอาจารย์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You who serve that famous prince, which kind of beggar are you then?คุณ.. คนที่ปรนนิบัติเจ้าชายนั่น, เป็นขอทานแบบไหนกัน? Episode #1.7 (2008)
Who's been serving him?ใคร.ปรนนิบัติเขา? Episode #1.7 (2008)
If you serve Hamish the wrong foods, he could get a blockage.ถ้าเธอปรนนิบัติเฮมิชด้วยอาหารที่ผิดๆล่ะก็ มันจะขัดขวางระบบการย่อยของเขา Alice in Wonderland (2010)
You look out for each other. Like Vince looks after Tess.คุณเอาใจใส่กันและกัน เหมือนที่วินซ์เฝ้าปรนนิบัติเท็ซ Burlesque (2010)
How long have you served domina?นานแค่ไหนแล้วที่เจ้าคอยปรนนิบัติโดมิน่า Legends (2010)
Let you yanks get your proper rr.คอยปรนนิบัติพัดวี.. พวก เมกา อย่างนายไง Melbourne (2010)
Master it and I serveมาช่วยกันปรนนิบัติสามีของเราเถอะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Is you think you're more special than the rest of us. You're not.ถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้รับการปรนนิบัติเป็นพิเศษล่ะก็ คุณคิดผิด Farewell Letter (2011)
I've always found the treats you prepare for my visits are a reliable indicator of your level of spiritual turmoil.ฉันสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเธอปรนนิบัติฉันยิ่งดี เธอยิ่งมีความรู้สึกผิดในใจมากเท่านั้น Searching (2011)
But their roving eyes strayed away from me.ข้าว่าโทษผู้ชายพวกนั้นดีกว่า ข้าปรนนิบัติพวกมันแต่ละคน เป็นอย่่างดี The Sorcerer and the White Snake (2011)
"bless this food for our use and us to Thy service. ""โปรดอำนวยพรแก่อาหารมื้อนี้ของเรา" "เพื่อให้เราได้ปรนนิบัติพระองค์" Everybody Wants to Rule the World (2012)
Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on Earth, as it is in Heaven.ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้าทิพาลัย พระนามระบือไกล คนกราบไหว้ทั่วหน้ากัน ต่างคนปรนนิบัติตามดำรัสพระทรงธรรม์ เหมือนอย่างชาวสวรรค์สนองสรรพบัญชา The Coat Hanger (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend   FR: s'occuper de ; servir
ปรนนิบัติพ่อแม่[v. exp.] (pronnibat phø-maē) EN: look after one's parents   FR: prendre soin de ses parents ; prendre en charge père et mère

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
serving(เซอ'วิง) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,อาหารที่บริการ,การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
minister(vi) ช่วยเหลือ,ปรนนิบัติ,รับใช้,ทำนุบำรุง,ให้,จัดการให้
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
serve(vt) ให้,รับใช้,ปรนนิบัติ,เสิร์ฟ(ลูกเทนนิส),ช่วยเหลือ
servitor(n) คนรับใช้,ผู้บริการ,ผู้ปรนนิบัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top