Search result for

ปมด้อย

(32 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปมด้อย-, *ปมด้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมด้อย[N] inferiority complex, See also: weak point, Syn. ลักษณะด้อย, Ant. ปมเด่น, Example: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก, Thai definition: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปมด้อยน. ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความตํ่าต้อยกว่าผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]
Conflict, Groupปมด้อยของสมาชิก [การแพทย์]
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)
One involves your mother, your shame core, and a grueling process of intense self-examination.1 คือเกี่ยวกับแม่นาย ปมด้อยสำคัญของนาย และกระบวนการหล่อหลอม ในการทดสอบตัวเอง The Love Guru (2008)
It's a kink. A sex thing.มันคือปมด้อย เรื่องเซ็กซ์ Episode #1.3 (2010)
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า Episode #1.3 (2010)
Owen had an impressive number of kills to his name, they were very aware of his character flaws.โอเว่นประทับใจต่อจำนวนคนที่เขาฆ่า พวกเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีปมด้อยมาก Episode #1.2 (2010)
What flaws are they?- พวกเขารู้ปมด้อยอะไรเหรอคะ Episode #1.2 (2010)
But you guys said it's rude to focus on imperfections.แต่พวกคุณเคยพูดว่ามันหยาบคาย ที่ไปว่าปมด้อยของผู้อื่น Aerodynamics of Gender (2010)
Being a ginger has plagued me my entire life.เป็นสาวผมแดงคือปมด้อยมาตลอดชีวิต Born This Way (2011)
Great, 'cause feet gross me out. Daddy issues.ดี ฉันหยึ๋ยเท้าผู้ชาย ปมด้อยเรื่องพ่อ Friends with Benefits (2011)
Have you admitted your shortcomings?คุณยอมรับปมด้อยของคุณได้หรือยัง The Thirteenth Step (2011)
Your birth defect is the first thing that people see.ปมด้อยตั้งแต่เกิดของเธอ จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็น Heathridge Manor (2012)
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ? The Avengers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex ; weak point   FR: complexe d'infériorité [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inferiority[N] ความด้อย, See also: ปมด้อย, Syn. minority, unimportance, imperfection
inferiority complex[N] ปมด้อย, Syn. Oedipus complex, jealousy
shortcoming[N] จุดอ่อน, See also: ปมด้อย, Syn. defect, weak point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top