Search result for

ปน

(78 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปน-, *ปน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ปนเป[V] mix together, See also: mingle, be intermingled, Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน, Example: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง, Thai definition: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปนก. ประสมกัน เช่น ข้าวเจ้าปนข้าวเหนียว, แกมกัน เช่น พูดไทยปนฝรั่ง, รวมกัน เช่น อย่าเอาผ้านุ่งกับเสื้อซักปนกัน, ถ้าเอาส่วนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน เรียกว่า เจือปน, ถ้าเป็นในลักษณะที่ปนกันทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งดีและชั่ว เรียกว่า คละปน.
ปนัดดาน. เหลน (คือ ลูกของหลานปู่).
ปนเปว. ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.
แปด ๒ปน, ระคน, มักพูดเข้าคู่กันเป็น แปดปน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gargoyleปนาลี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Co-Eluteปนออกมาด้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My dad's out of town. It must be a mistake.พ่อฉันไปนอกเมือง สงสัยพวกแอบอ้างน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
H-how did you even know about it?แล้วคุณรู้เรื่องรูปนี้ได้ยังไง? The Serena Also Rises (2008)
No one knows about that mapplethorpe.ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับรูปนั้นนี่นา The Serena Also Rises (2008)
Something's different.นี่มันมีบางอย่างเปลี่ยนไปนี่ The Serena Also Rises (2008)
Oh. G--Chuck! Boundaries.โอ ชัค ล้ำเส้นแล้ว ออกไปนะ The Ex-Files (2008)
- So I have to show this to Blair?- งั้นฉันแค่เอารูปนี่ให้แบลร์ใช่มั้ย The Ex-Files (2008)
I mean, I'd wear protective padding when you do it, but--but yeah.เธอรู้ว่าจะต้องทำยังไง และยิ่งถ้าเห็นรูปนี่แล้ว The Ex-Files (2008)
How can I use this to get Nate off the hook?- แล้วฉันจะทำยังไงกับรูปนี่ เพื่อจะทำให้เนทพ้นเงื้อมือหล่อน The Ex-Files (2008)
Not the blueprint for a-a stealthy getaway.ไม่ใช่พิมพ์เขียวแน่ที่แอบออกไปน่ะ The Ex-Files (2008)
- Who's seen this?- ใครเห็นรูปนี่อีก The Ex-Files (2008)
No. No, you aren't. You can't leave.ไม่ ไม่ เธอยังไม่เสร็จ อย่าเพิ่งไปนะ The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound   FR: mêler ; confondre
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ปนกัน[adj.] (pon kan) FR: mêlé ; confondu
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ปนักระดิษฐ์[n. exp.] (nak pradit) FR: inventeur [m] ; inventrice [f]
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled   FR: mêler ; entremêler
ปนเปื้อน[v.] (ponpeūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute   FR: contaminer
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué

English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
mingle in[PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: ปนกับ, Syn. mix with
mingle[VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
shuffle[VI] ผสม, See also: ปนกัน
shuffle[VT] ผสม, See also: ปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปน
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
alloy(n) โลหะผสม,สิ่งเจือปน
alloy(vt) เจือ,ผสม,เจือปน
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
architect(n) สถาปนิก
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปน
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紛れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
hinausออกไปนอก
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปน
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
teilnehmen(vi) |nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen, + an D| เข้าร่วม(งานประชุม สัมมนา), ลงเรียน, เข้าเรียน เช่น Nimmst du an einem Spanischkurs in diesem Semester teil? เธอลงเรียนคอร์สภาษาสเปนในภาคการเรียนนี้หรือเปล่า
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse
wie folgtดังต่อไปนี้
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top