Search result for

ปณ

(36 entries)
(7.7742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปณ-, *ปณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปณ.[N] post office, See also: P.O., PO, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์
ปณ[V] salute, See also: pay respect by placing one's palms together, greet, put one's palms together in worship, Syn. ประณต, ไหว้, Example: กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์, Notes: (บาลี)
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
ปณีต[ADJ] fine, See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined, Syn. ประณีต, บรรจง, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ, Ant. หยาบ, Example: กนกลายปณีตเกี่ยวกระหวัดก้านแย่งทวารา, Notes: (บาลี)
ปณิธาน[N] determination, See also: wish, resolution, aspiration, Syn. ประณิธาน, Example: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปณ(ปะนด) ก. ประณต.
ปณาม(ปะนาม) ก. ประณาม.
ปณิธาน(ปะ-) น. ประณิธาน.
ปณิธิ(ปะ-) น. ประณิธิ.
ปณีต(ปะ-) ว. ประณีต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialist intentปณิธานสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง Okja (2017)
And so, I set myself the task of finding it.ก็เลย ตั้งปณิธานที่จะออกค้นหา Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- Yep. It's a P.O. Box.- ใช่ มันเป็นตู้ ปณClear and Wesen Danger (2015)
And whether or not he admits it, his mission is global destruction.ไม่มีอะไรนอกจากกึ๋น และปณิธานที่จะปกป้องโลก จงยืนหยัด Avengers: Age of Ultron (2015)
You know, if killing Ronan is truly your sole purpose,ถ้าฆ่าโรแนนเป็นปณิธานของนาย Guardians of the Galaxy (2014)
♪ Your eyes ♪ ♪ The resolution ♪#สายตาเธอ# #ปณิธาน# Girls (and Boys) on Film (2013)
There was a lot of resolutions and epiphanies.มีเป็นปณิธานและนิมิตเยอะด้วย History 101 (2013)
Department Six will take over guard duties at the mint.คนของกองปราบจะจัดเวรยาม เพื่อป้องกันโรงกษาปณ์อีกชั้น The Four (2012)
The Balcoin medallion?เหรียญกระษาปณ์ ? Medallion (2012)
About my father's medallion.เกี่ยวกับพ่อของเธอ \ เหรียญกระษาปณ์ Medallion (2012)
But Perseus was strong-willed and chose a different path.แต่ทว่า เพอร์ซีอูส มีปณิธานยิ่งและเลือกเดินในหนทางที่แตกต่าง Wrath of the Titans (2012)
To be honest, in the last few years this paper has dipped in quality and ambition.สองปีหลังนี้... นสพ.คุณลดลงทั้งคุณภาพและปณิธาน The Green Hornet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ
moneyer(มัน'นีเออะ) n. ผู้ทำเหรียญกระษาปณ
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ.

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ
mint(n) โรงกษาปณ

German-Thai: Longdo Dictionary
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top