Search result for

ปฐพี

(33 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฐพี-, *ปฐพี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฐพี[N] earth, See also: land, soil, Syn. พสุธา, แผ่นดิน, ที่ดิน, พื้นดิน, ธรณี, ปถพี, Example: บนพื้นปฐพีไม่มีใครเสมอเขา
ปฐพีวิทยา[N] pedology, Example: เขาเรียนวิชาปฐพีวิทยา, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฐพี(ปะถะ-, ปัดถะ-) น. แผ่นดิน.
ปฐพีวิทยา(ปะถะพีวิดทะยา, ปัดถะพีวิดทะยา) น. วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedologyปฐพีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil scienceปฐพีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil mechanicsปฐพีกลศาสตร์ [TU Subject Heading]
Soil scienceปฐพีศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pedology ปฐพีวิทยา
1) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน การกำเนิด คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ 2) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดดิน การจำแนกและการตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดินในสภาพของเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าใช้ดินเพื่อการปลูกพืช ความรู้ทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศกรและเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์
วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่ง มีชีวิต โดยเฉพาะพืช การใช้ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
Soil Science ปฐพีศาสตร์
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับดินในสภาพทรัพยากร ธรรมชาติบนพื้นผิวโลก ศึกษาการสร้างตัวของดิน การจำแนกดิน การทำแผนที่ดิน สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมบัติเหล่านี้มีผลต่ออการจัดการด้านการให้ผลผลิตของพืช [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Hates with him the fire of a thousand suns.""รังเกียจที่สุดในโลก ยิ่งกว่าสิ่งใดในปฐพี10 Things I Hate About You (1999)
´"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold.´"ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส Never Been Kissed (1999)
Usually before she'll meet anyone new, the earth has to move.ธรรมดาก่อนที่เธอจะพบคนแปลกหน้า, ปฐพีก็จะเคลื่อนไหว. Millennium Actress (2001)
"The earth moves," Missus."ปฐพีเคลื่อนไหว,"ค่ะ คุณนาย. Millennium Actress (2001)
Well, I guess the earth is telling us to get started.งั้น, ฉันว่าปฐพีกำลังบอกให้เรา เริ่มต้นได้แล้วมั้งคะ. Millennium Actress (2001)
...in all the land.ที่สุดในปฐพีShrek 2 (2004)
The most famous of Ten Tigers is Wong Fei Hung.จอมยุทธ์นามสะท้านปฐพีคือ หวงเฟยหง Around the World in 80 Days (2004)
Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all?กระจกเอ๋ย กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ว่าใครงามเลิศในปฐพีWindstruck (2004)
I never lie, my lady You are the most beautifulเราไม่เคยโกหกหรอกคุณผู้หญิง คุณผู้หญิง สวยที่สุดในปฐพีWindstruck (2004)
- His wife has got the hottest ass.- บั้นท้ายเมียเขาเขย่าปฐพี The Longest Yard (2005)
Into hell's mouth we march.ที่ได้โอบอ้อม ปฐพีกรีซอันเป็นที่รัก 300 (2006)
For from free Greek to free Greek the word was spread that bold Leonidas and his 300 so far from home laid down their lives not just for Sparta but for all Greece and the promise this country holds.แต่เพื่อกรีซและสมบัติ แห่งดินแดนนี้ทั้งมวล และบัดนี้ อาณานิคมน้อยใหญ่ บนปฐพีที่เรียกว่าพลาเท กองกำลังเซอร์สิสจักพินาศ 300 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedology[N] การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดิน, See also: ปฐพีวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
agronomy(อะกรอน' โนมี) n. ปฐพีศาสตร์, = agronomics. -agronomic, agronomical adj. -agronomist n.
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes

English-Thai: Nontri Dictionary
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
agronomy(n) ปฐพีศาสตร์,ปฐพีวิทยา
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก

German-Thai: Longdo Dictionary
Erde(n) |die, nur Sg.| พื้นดิน, ปฐพี, พื้นพสุธา, พื้นโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top