Search result for

ปฏิกิริยาลูกโซ่

(24 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิกิริยาลูกโซ่-, *ปฏิกิริยาลูกโซ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาลูกโซ่[N] chain reaction

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง โดยสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอให้เพียงพอต่อการนำไปศึกษาโดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ปัจจุบันเทคนิค PCR เริ่มจากเตรียมส่วนผสมในหลอดทดลองให้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ คือ ดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) ไพรเมอร์ (primer) 2 สาย (ดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ 2 สาย สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย) ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
2. Promega. PCR Amplification. Retrieved May 24, 2012. from http://www.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Chain reaction, Fissionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส, ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เอง โดยนิวเคลียสจะดูดกลืนนิวตรอนแล้วเกิดการแบ่งแยกของนิวเคลียสขึ้น พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอนใหม่เพิ่มขึ้นออกมา ซึ่งจะถูกนิวเคลียสอื่นๆ ดูดกลืนต่อไปอีก และทำให้เกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (ดู nuclear fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Fission chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [TU Subject Heading]
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you want to set off another chain reaction?นายอยากเริ่มปฏิกิริยาลูกโซ่ อีกอันหรือไง Appointment in Samarra (2010)
You know, Liv thinks I'm right... about there being chain reactions that led up to the crashes.รู้มั้ย ลิฟคิดว่าผมพูดถูก... ที่ว่ามีปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่นำไปสู่อุบัติเหตุพวกนั้น The Plateau (2010)
I can't wait to tell Lincoln he was right, that this guy is actually able to start a chain reaction to commit murder.ฉันแทบรอไม่ไหว ที่จะบอกลินคอร์นว่าเขาคิดถูก ที่ว่าชายคนนี้สามารถที่จะ กำหนดปฏิกิริยาลูกโซ่ ในการฆ่าคนได้จริงๆ The Plateau (2010)
Will start a chain reactionจะเริ่มปฏิกิริยาลูกโซ่ Phoenix (2010)
Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris.ซากยานจากการยิงมิสไซล์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ชนดาวเทียมดวงอื่นและมีชิ้นส่วนซากยานใหม่ๆ Gravity (2013)
- Well, we have a full-on chain reaction.- เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แบบเต็มขั้น Gravity (2013)
"Dear Valentine, So this is Command School.ที่จุดเป้าหมาย จะมีผลต่อมวลสาร เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ กระจายทำลายโมเลกุลของวัตถุ Ender's Game (2013)
And I promise you that I'll do everything I can to win this war.ปฏิกิริยาลูกโซ่ จะทำลายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด Ender's Game (2013)
- All fighters fall back and surround her ship. - Copy that.พวกมันถ่างออกกว้างเกินไป สำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่ Ender's Game (2013)
It triggered the chain reaction.มันเลยเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ Truth: Part 1 (2013)
Life would then propagate, like a slow chain reaction, through the entire galaxy.ชีวิตก็จะแพร่กระจาย เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ช้า ผ่านกาแลคซีทั้งหมด The Immortals (2014)
It could cause a chain reaction that would wipe out the whole swarm.ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะ เช็ดออกทั้งฝูง Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกิริยาลูกโซ่[n. exp.] (patikiriyā lūksō) EN: chain reaction   FR: réaction en chaîne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain reaction[N] ปฏิกิริยาลูกโซ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pcr (phrase) ปฏิกิริยาลูกโซ่ polymerase (PCR)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top