Search result for

ปงปัง

(5 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปงปัง-, *ปงปัง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปงปัง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปงปัง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปงปังน. กลองสองหน้าขนาดเล็ก หน้ากลองกว้างประมาณ ๘ นิ้ว มีด้ามถือสำหรับกวัดแกว่งให้ลูกตุ้มกระทบหน้ากลองให้เกิดเสียง.
ปงปังว. เสียงดังเช่นนั้น, ปง ก็ว่า.
ปงว. เสียงดังเช่นนั้น, ปงปัง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top