Search result for

(183 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป-, *ป*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป็นไตามfollowed in
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ระกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
lymphoepithelial (adj ) ประกอบด้วย lymphocytes และ epithelial cells
lymphoid (adj ) ประกอบด้วย lymphocytes

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] graduate of theology, Syn. เปรียญ, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
.[N] assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
.[N] primary education, Syn. ประถมศึกษา
[N] cover, See also: book cover, jacket, Syn. ใบปก, เปลือก, ปลอก, Example: เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ, Count unit: ปก, Thai definition: กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
[N] collar, See also: lapel, Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ, Example: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง, Thai definition: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
[V] cover, See also: overspread, Syn. คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม, Example: ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา, Thai definition: แผ่ออกคลุมเบื้องบน
[V] lie, See also: tell a lie, fib, tell a fib, Syn. ปดโป้, โกหก, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด, โป้ปด, Example: เขาปดว่าเขาไม่อยู่นั่น, Thai definition: จงใจกล่าวคำเท็จ
[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
[N] dragonfly, Syn. แมลงปอ, Example: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
[N] jute, See also: kenaf, fibre crops, Example: ชาวนาที่อยู่ทั้งภาคกลางและภาคอีสานเริ่มปลูกปอและมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดที่เปลือกใช้ทำปอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๒๗ เรียกว่า ลา เ็นอักษรกลาง ใช้เ็นพยัญชนะต้น และเ็นตัวสะกดในมาตรากบหรือแม่กบ เช่น บา เนจูน สัดาห์.
ก ๑ก. แผ่ออกคลุมเบื้องบน เช่น ตะไคร้ใบกดิน.
ก ๑น. กระดาษหรือผ้าหรือหนังเ็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือเ็นต้น, ใบก ก็เรียก
ก ๑แผ่นผ้าที่ติดากกระเ๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง ๒ ข้าง เช่น กเชิ้ต กเสื้อนอก.
ก ๒น. แว่นแคว้น เช่น ได้ขึ้นเสวยราชย์เ็นพระยาผ่านในกเมืองเนืองทั้งกเขม ครั้นเต็มสมบูรณ์สามสิบแดข้าว เข้าศักราชเจ็ดร้อยห้าสิบแด กลายท่านได้ราบต์ทั้งกกาวชาวด้านหนตีนเถิงฝั่งของ (จารึกวัดบูรพาราม).
ก ๓น. ลาแก้มชํ้า. (ดู แก้มชํ้า).
กกระพองน. แผ่นผ้าที่ิดตรงกระหม่อมของช้างหลวง.
กครองก. ดูแล, คุ้มครอง, ระวังรักษา
กครองบริหาร.
กคลุมก. แผ่คลุมอยู่เบื้องบน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surreptitiousิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacketกหุ้ม, เลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jacketกหุ้ม, เลือกหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analectsกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscellanyกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactionaryฏิกิริยา, พวกฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreaction; reaction, photochemicalฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical reaction; photoreactionฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction, photochemical; photoreactionฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioreactionฏิกิริยาต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceัญญาระดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousระสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceัญญาระดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Coverกหนังสือ
็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเ็นได้ทั้งกแข็งและกอ่อน

Cover

Cover [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Date of publicationีที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Omnibus volumeกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Oral historyระวัติจากคำบอกเล่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Year of publicationีที่พิมพ์

ีที่พิมพ์ (Year of publication) หมายถึง ีที่ตีพิมพ์หนังสือ เ็นส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นตีพิมพ์เมื่อใด ระบุเ็นีที่พิมพ์ ทั้งไทยและสากล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือ เช่น 2555 หรือ 2012

ีที่พิมพ์ แตกต่างจากคำว่า ีพิมพ์ (Volume : Vol. ) ที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ระเภทวารสาร ซึ่งหมายถึง จำนวนีที่ได้ตีพิมพ์วารสารนั้นออกมา เช่น ีพิมพ์ที่ 2 (Vol. 2) หมายถึง วารสารรายชื่อนั้นตีพิมพ์เ็นีที่ 2

ีที่พิมพ์ เ็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งให้รายละเอียดของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ีที่พิมพ์ จำนวนหน้าหรือจำนวนเล่ม ภาพระกอบ อาจมีบรรณนิทัศน์ (คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อ) ระกอบด้วย

หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุีที่พิมพ์ หากไม่มี ให้ใช้ว่า (ม...) ถ้าหนังสือไม่รากฏทั้งสถานที่พิมพ์และีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม..ท., หรือ ม...) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Stampระทับตรา ตราระทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antibioticฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเ็นหูรูดอกกะหล่ำลี The Expendables (2010)
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยระเพณีสำคัญของเรา The Serena Also Rises (2008)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเ็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ระสบความสำเร็จไได้ The Serena Also Rises (2008)
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ระดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเ็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิละน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเ็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคิดว่าเขาเ็นคนฆ่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินระกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
I expected a booty call from Lucy the stewardess,ฉันนึกว่าจะเ็นหัวขโมยสาวร้อนรักซะอีก The Serena Also Rises (2008)
My dad's out of town. It must be a mistake.พ่อฉันไนอกเมือง สงสัยพวกแอบอ้างน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
.[abv.] (pø. ...) EN: P. (primary school)   FR: P. ... (cycle primaire)
. ...[] (pø ...) EN: primary ; first ; elementary   FR: ... année de l'école primaire
.๑ = .1[n. exp.] (pø. neung) EN: P1   FR: P1 (première année d'enseignement primaire)
.๒ = .2[n. exp.] (pø. søng) EN: P2   FR: P2 (deuxième année d'enseignement primaire)
.๓ = .3[n. exp.] (pø. sām) EN: P3   FR: P3 (troisième année d'enseignement primaire)
.๔ = .4[n. exp.] (pø. sī) EN: P4   FR: P4 (quatrième année d'enseignement primaire)
.๕ = .5[n. exp.] (pø. hā) EN: P5   FR: P5 (cinquième année d'enseignement primaire)
.๖ = .6[n. exp.] (pø. hok) EN: P6   FR: P6 (sixième année d'enseignement primaire)
..ช.[n. prop.] (pø. pø. chø) EN: NCCC (National Counter Corruption Commission)   FR: NCCC (Commission nationale de lutte contre la corruption)
[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket   FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญีุ่่นเรื่องหนึ่ง เ็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเ๋าสารพัดระโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เ็นที่นิยมอย่างมากระมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เ็นแบบ intepreter) เ็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นี 2546 ในหลายระเทศ
scale(vt) ีน ไต่ (เขา)
gender identity disorder(n) ความผิดกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ระสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลระเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายระมาณเดือนมิถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่รากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเ็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเ็นบริเวณกว้างกระจายเ็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
ASEAN(abbrev) สมาคมระชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญา้องกันแอตแลนติกเหนือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.D.[ABBR] ีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), See also: ค.ศ.
abandon[VT] ล่อยตามอารมณ์
about[PREP] ระมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about
absent[PREP] ราศจาก
absolve[VT] ระกาศว่าพ้นผิด, Syn. acquit, exonerate
abstract[N] ข้อสรุ, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
acclimate[VI] รับตัวให้ชินกับอากาศ, Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize
acclimate[VT] รับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize[VT] รับตัวให้ชินกับอากาศ
acclimatize[VI] รับตัวให้ชินกับอากาศ, Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เ็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแ้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ระกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เ็นรูลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไในบางโรแกรม เช่น ในโรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเ็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเ็นลูกศรตามกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แ้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแ้นควบคุมและแ้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ระกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแ้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไ เช่น ^ ในภาษาาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เ็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เ็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแ้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเ็นแ้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เ็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแ้นพิมพ์ก็ยังมีแ้นนี้อยู่ เมื่อกดแ้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเ็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เ็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากระสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไถึงผล จากกฎทั่วไ (from cause to effect)
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เ็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a-band็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไ,ล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกล่อยละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไ,การล่อย,การยกเลิก
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ระหม่า
abashed(adj) อาย,ระหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
aberrant(adj) ผิดกติ,ผิดวิสัย,วิริต,วิลาส
aberration(n) ความผิดกติ,ความวิริต,ความวิลาส
abiding(adj) ถาวร,สืบไ,ตลอดกาล,มั่นคง
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกัด,การยอมแพ้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
adversarialปรปักษ์ ฝ่ายตรงข้าม
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
akuma[あくま] ปีศาจ
amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด
angsana (n ) ประดู่บ้าน, ประดู่อังสนา
anti-graft panel (name) ปปช.
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
クレーン[くれーん, kure-n] (n) ั้นจั่นสำหรับยกของหนัก
スイス[すいす, suisu] (n) ระเทศสวิตเซอร์แลนด์
リストラ[りすとら, risutora] (n) รับเลี่ยนโครงลร้าง (restructuring) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายของการถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากการรับโครงสร้าง, See also: リストラクチャリング
一昨年[おととし, ototoshi] (n) ีก่อนีที่แล้ว
予防[よぼう, yobou] (vt) ้องกัน
交番[こうばん, ] (n ) ้อมตำรวจ
人口[じんこう, jinkou] (n) ระชากร
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ัญญาระดิษฐ์
今年[ことし, kotoshi] (n) ีนี้, See also: S. 本年,
休校[きゅうこう, kyuukou] (vt) ิดโรงเรียน(ชั่วคราว)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
沙魚[はぜ, haze] (n) ลาบู่
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) วช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ัจฉิมลิขิต (.ล.)
ずきずき[ずきずき, zukizuki] (vt) วดตุบ ๆ , See also: R. 痛む
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) วดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าวดมาก) - วดฟัน: 歯がずきずきする。 - วดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。 , See also: S. ずきずき,
正常[せいじょう, seijou] (n adj) กติ
落札[らくさつ, rakusatsu] (n vt) ระสมความสำเร็จในการระมูล
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) ระชุมผู้ถือหุ้น
おしっこをする[おしっこをする, oshikkowosuru] (vi vt) ัสสาวะ ฉี่
ものづくり[ものづくり, monozukuri] (n) ระดิษฐกรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ระเทศ English: country
一新[いっしん, isshin] Thai: ฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ฏิรู
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ากกาเมจิก,ากกาสำหรับ mark English: marker
[りょう, ryou] Thai: ริมาณ English: quantity (suf)
登る[のぼる, noboru] Thai: ีน
[とし, toshi] Thai: English: year
欲する[ほっする, hossuru] Thai: รารถนา English: to desire
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ฏิเสธ English: to refuse
覆う[おうう, ouu] Thai: กคลุม English: to cover

German-Thai: Longdo Dictionary
überhaupt็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไเธอเ็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไทำแทน, ทำต่อ
Art(n) |die, pl. Arten| ระเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ัญหา
Ausland(n) |das| ต่างระเทศ
Bevölkerung(n) |die| ระชากร
Bundesrepublik(n) |die| ระเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
CDU(n) |die| เ็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU(n) |die| เ็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเลี่ยนเ็นยูโร Euro, See also: Mark

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
fortress (n) ป้อมปราการ
Little Devil (n) ปีศาจ
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
je(n) ระธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ระธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตาม่าเขา
avoir faim(vi) หิวข้าว แลตรงตัว คือ มีอาการหิว
faire des grillades(vt) ิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรนิยมจัดงานิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การล่อยให้เวลาผ่านไเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเ็นกิริยาช่วยในระโยคที่อยู่ในรูอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ระเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไอเมริกา , See also: adj. americain

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ans (n) ปี
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
cognition (n) ปริชาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top