Search result for

บ้อง

(37 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้อง-, *บ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องตื้น[V] fool, See also: be idiotic, be stupid, be silly, Syn. โง่, เซ่อ, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: เด็กคนนี้บ้องตื้นเหลือเกิน ปัญหาแค่นี้ก็ตอบไม่ได้
บ้องแบ๊ว[ADJ] funny, See also: strange, queer, laughable, Syn. พิลึก, พิกล, Example: ตุ๊กตาตัวนี้มีหน้าตาบ้องแบ๊ว, Thai definition: ที่มีหน้าตาพิลึก
บ้องกัญชา[N] marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count unit: บ้อง, Thai definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่องก. เจาะ เช่น บ่องหู.
บ้องน. ปล้องไม้จำพวกไม้ไผ่ที่ขังข้อ
บ้องสิ่งที่เป็นช่องคล้ายกระบอก เช่น ช่องสำหรับสวมด้ามขวานหรือสิ่วเป็นต้น, ลักษณนามเรียกการสูบกัญชาหมดครั้งหนึ่ง ว่า บ้องหนึ่ง.
บ๊อง, บ๊อง ๆว. ไม่เต็มเต็ง, บ้า ๆ บอ ๆ.
บ้องกัญชาน. ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา.
บ้องตะลาน. ชื่องูชนิดหนึ่ง, ตะยองสะลา ก็ว่า.
บ้องตันน. เนื้อสันที่โคนหางของจระเข้เป็นต้น.
บ้องตันแทงเสือดู กระตั้วแทงเสือ.
บ้องตื้นว. มีความคิดตื้น.
บ้องยาแดงน. ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อ สำหรับสูบยาแดง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bong means nothing. Drugs are irrelevant.\"บ้อง\"แปลว่าไม่มีอะไร\\\\\\\\\\\\\\\ ไม่มีความสัมพันธุ์กับยา Emancipation (2008)
We found the bong in your apartment.เราพบ\"บ้อง\"ในห้องของคุณ Emancipation (2008)
The bong belongs to my ex."บ้อง"เป็นของแฟนเก่า Emancipation (2008)
Meet the smokeless bong.พบกับบ้องไร้ควัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So you take a little weed... put it in the bowl right here and light it just like a normal bong, OK?แกเอากัญชามา... ใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็จุดไฟ เหมือนบ้องปกติ เข้าใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Put the bong away!- วางบ้องลงเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Put it away. Put the frickin' bong away.- วางมันลง วางบ้องบ้า ๆ นั่นลงเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- This is just a bong.- นี่มันก็แค่บ้อง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No, no, no, it's not a bomb. It's just a bong.ไม่ ไม่ ไม่ได้จะบอมบ์ นี่มันคือบ้อง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We are not terrorists! Sir, that's a bong, not a bomb.เราไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย คุณ มันคือบ้อง ไม่ใช่บอมบ์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I feel it every time you sit an extra five minutes in the driveway before you come in.ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน Marley & Me (2008)
- Cross joint.- บ้องกัญชาไม้กางเขน Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ๊อง[adj.] (bøng ) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty   FR: excentrique ; bizarre
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
บ้องตื้น[n.] (bǿngteūn) EN: idiot   FR: idiot [m]
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear   FR: conduit auditif [m]
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hubbly bubbly[SL] บ้องกัญชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ

English-Thai: Nontri Dictionary
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top