Search result for

บ่าว

(41 entries)
(0.3712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่าว-, *บ่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่าว    [N] servant, Syn. บ่าวไพร่, คนใช้, Example: พวกเราเป็นแค่บ่าว อย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเลย, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย
บ่าวสาว    [N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส
บ่าวไพร่    [N] servant, See also: slave, Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่, Example: ไม่ว่าจะไปไหนสุนทรภู่จะมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ไม่ได้ขาด, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่าวน. คนรับใช้
บ่าวชายหนุ่ม
บ่าวเรียกชายผู้เข้าพิธีสมรส ว่า เจ้าบ่าว, คู่กับ หญิงผู้เข้าพิธีสมรส ซึ่งเรียกว่า เจ้าสาว.
บ่าวขุน ๑น. ชื่อวิธีนุ่งผ้า นุ่งห้อยชายข้างหนึ่งอย่างพระยายืนชิงช้านุ่ง.
บ่าวขุน ๒น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น บ่าวขุนกางเขนเขจร (สมุทรโฆษ).
บ่าวไพร่น. คนรับใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ... The Godfather (1972)
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา Idemo dalje (1982)
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว Idemo dalje (1982)
Good luck marrying her off!ขอให้โชคดีในการหาเจาบ่าวนะ! Aladdin (1992)
You should be, Jasmine. I have chosen a husband for you.เธอควรจะเป็นเช่นนั้น จัสมิน ข้าได้เลือกเจ้าบ่าวให้เจ้าแล้ว อะไรนะ Aladdin (1992)
Bride and groom, pay respect to each other.เจ้าบ่าว เจ้าสาว คารวะกันและกัน The Joy Luck Club (1993)
I can't let down my mother. He was her student.ฉันทำให้แม่ผิดหวังไม่ได้ เจ้าบ่าวเคยเป็นนักเรียนของแม่ Wild Reeds (1994)
He's the groom's brother.น้องชายเจ้าบ่าว Wild Reeds (1994)
- Oh, yes. Someone had to be groomsman.-โอใช่สิ ต้องมีใครสักคนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของวิคแฮม Episode #1.6 (1995)
I'll be your best man, I hope?หวังว่าฉันคงได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะ Pola X (1999)
-The prospective groom.- ว่าที่เจ้าบ่าว Bicentennial Man (1999)
You may now kiss the bride.เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้ Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
paranymph(แพ'ระนิมฟ) n. เพื่อนเจ้าบ่าว,เพื่อนเจ้าวสาว
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top