Search result for

บ่งบอกถึง

(19 entries)
(0.2748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่งบอกถึง-, *บ่งบอกถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่งบอกถึง[V] imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Indicate precisely what you mean to sayบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณหมายถึงว่า Yellow Submarine (1968)
There's nothing to indicate there's any kind of activity here. She's quiet.ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกถึงความมีเป็น ชนิดของกิจกรรมใด ๆ ที่นี่ เธอเป็นคนที่เงียบสงบ Dante's Peak (1997)
The department figures it'd be a good idea, good P.R.บ่งบอกถึงแผนก เป็นความคิดที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่ดี Mr. Monk Gets Fired (2004)
- something about feeling the words.- บางสิ่งที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของถ้อยคำ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
You don't have a goddamn clue what's going on.นายไม่มีร่องรอยบ้าบอ บ่งบอกถึงอะไรเลย บอกให้ขึ้นไปยังไง The Cave (2005)
No wounds on the body to indicate foul play from a weapon of any sort.ไม่มีร่องรอยบาดแผล ที่บ่งบอกถึงการใช้อาวุธ Bandidas (2006)
An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.เครื่องประดับเป็นสิ่งของที่... บ่งบอกถึงตัวตนแต่ละคน The Devil Wears Prada (2006)
Well, there have been at least nine incidents that can be counted as attempts on his life... in nine different cities.ตอนนี้มี อย่างน้อยเก้าเหตุการณ์ ซึ่งบ่งบอกถึง ความพยายามของเขา.. ใน 9 เมืองต่างๆ American Duos (2007)
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง RocknRolla (2008)
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง Eagle Eye (2008)
You've managed to take a video game and raise it to a level that can only be described as an art form.คุณได้เล่นวิดิโอเกมส์ และมีเลเวล ที่พุ่งสูง นั่นสามารถบ่งบอกถึงรูปแบบศิลปะ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Yes, Kate, your dreams can be a manifestation of your emotions.ใช่แล้วล่ะ เคท สิ่งที่คุณฝันน่ะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคุณ Orphan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่งบอกถึง[v. exp.] (bongbøk theung) EN: imply   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be marked with[PHRV] บ่งบอกถึง, See also: แสดงร่องรอยของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพักสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงจุดพัก เช่น ใช้เครื่องหมายธงเป็นสัญลักษณ์
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
inverted fileแฟ้มผกผันหมายถึง โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่มีดรรชนีคอยบ่งบอกถึงที่อยู่ (location) ของระเบียน (record) ที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ หรือระเบียนที่มีลักษณะตามที่กำหนด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top