Search result for

บุญคุณ

(37 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุญคุณ-, *บุญคุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญคุณ[N] favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญคุณน. ความดีที่ทำไว้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งและสมควรจะได้รับการตอบแทน เช่น พ่อแม่มีบุญคุณต่อเรา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Call Dave Axelrod in New York and tell him he owes me a favor.โทรหาเดฟ เอ็กเชลร้อดในนิวยอร์ค เเล้วบอกเขาว่าติดหนี้บุญคุณผมอยู่ Jaws (1975)
Brian, wouldn't you do me this favor and trade with me? I'll make it up to you.ไบรอัน แลกกันเถอะ แล้วฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลย Punchline (1988)
Like I was never nothing to you.เหมือนฉันไม่มีบุญคุณกับนาย Goodfellas (1990)
- We owe him a lot.- พวกเราเป็นหนี้บุญคุณเค้า. Hocus Pocus (1993)
I dust off all her trophy. Appreciate me?ฉันคอยปัดฝุ่นถ้วยรางวัลทั้งหมดของเธอ แต่รู้บุญคุณฉันไหม ไม่เลย The Joy Luck Club (1993)
Me, to whom you owe your very life.ฉันที่เธอเป็นหนี้บุญคุณ / ชีวิตเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
That you know the meaning of the word "gratitude."เรื่องที่คุณรู้จักบุญคุณคน Schindler's List (1993)
I'd be grateful.ผมจะไม่ลืมบุญคุณ Schindler's List (1993)
A good girl, that. Very obliging.เป็นเด็กดีจริงๆ เป็นหนี้บุญคุณมาก Episode #1.5 (1995)
Please let me say this, please allow me to thank you, on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted.โปรดให้ฉันพูดเถอะค่ะ โปรดยอมให้ฉันขอบคุณ ที่คุณได้ทำเพื่อครอบครัวฉัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นหนี้บุญคุณใคร Episode #1.6 (1995)
I'm indebted to these men. I have a message for Lady Eboshi.ผมเป็นหนี้บุญคุณคนเหล่านี้ ฉันมีข้อความสำหรับเลดี้ Eboshi Princess Mononoke (1997)
"I have not been able to express my gratefulness to you."ѹ͸Ժѧس ѹӹ֡حس˹ As Good as It Gets (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obligation[N] ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ, See also: บุญคุณ, Syn. indebtedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
indebted(อินเดบ' ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
obligate(vt) บังคับ,เป็นหนี้บุญคุณ,ผูกมัด,เป็นภาระ
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้

German-Thai: Longdo Dictionary
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top