Search result for

บุกรุก

(53 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุกรุก-, *บุกรุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุกรุก[V] trespass, Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Example: คนชนบทในภาคเหนือที่ยากจนมักจะบุกรุกเขตป่าไม้เพื่อเป็นที่ทำกิน, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครอง, ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
บุกรุกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปรกติสุข
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุกรุกเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectบุกรุก, ทดลองกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
Does that p.I. Guy mean we don't have to break Into people's homes anymore?หมายความว่าเราไม่จำเป็น ต้องบุกรุกบ้านคนอื่นอีกต่อไปใช่มั้ย ? Not Cancer (2008)
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
Our attacker has come for Gunrayผุ้บุกรุกมาเพื่อเอาตัวกันเรย์ Cloak of Darkness (2008)
Forced entry! 3 years or $5,000 in fines!โทษฐานบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นน่ะ จำคุก 3 ปี ปรับอีก 5 ล้านวอนเลยนะ Scandal Makers (2008)
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Have you found out anything about the trespasser who came in with the explosives?สืบรู้หรือยัง ว่าใครเป็นผู้บุกรุก เข้ามาวางระบิดที่นี่ ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
One of them recognized the trespasser who brought in the explosives.มีคนจำได้ว่าใครเป็นผู้บุกรุกเข้าไปวางระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Poachers, bandits, plunderers, robbers...พวกชอบบุกรุก, โจร, ผู้ร้าย, นักปล้น... The Secret of Moonacre (2008)
His parents were killed by raiders a year ago.พ่อแม่เขาถูกฆ่าโดยผู้บุกรุกเมื่อปีก่อน Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   

English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break into[PHRV] บุกรุก (ด้วยกำลัง), See also: พังเข้าไป, Syn. burst into
encroach[VT] ละเมิดสิทธิ, See also: บุกรุก, ล่วงล้ำ, Syn. intrude, invade, trespass
intrude into[PHRV] บุกรุกเข้าไป, See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป, Syn. intrude on, obtrude on
horn in[VI] บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้าวก่าย, Syn. interfere, intrude
interlope[VI] บุกรุก, See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, Syn. intrude
intrude[VI] บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. encroach, trespass, butt in
intrude[VT] บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. invade
invade[VT] บุกรุก, See also: บุก, รุกราน, Syn. attack, assult, raid, Ant. defend
irrupt[VI] บุกเข้าไปในทันที, See also: บุกรุก
overrun[VT] บุกรุก, See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, Syn. invade, occupy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top