Search result for

บิลิรูบิน

(9 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิลิรูบิน-, *บิลิรูบิน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bilirubinบิลิรูบิน [TU Subject Heading]
Bilirubinบิลิรูบิน,สาร;บิลลิรูบิน;สารบิลิรูบิน [การแพทย์]
Bilirubin, Conjugatedบิลิรูบินชนิดที่ละลายในน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Directบิลิรูบินชนิดที่ทำปฏิกิริยาโดยตรง,บิลิรูบินชนิดที่ละลายน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Freeบิลิรูบินเสรี [การแพทย์]
Bilirubin, Indirectบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ำ [การแพทย์]
Bilirubin, Unconjugatedบิลิรูบินเสรี,บิลิรูบินชนิดที่ละลายในไขมัน [การแพทย์]
Bilirubinemia, Conjugatedบิลิรูบินในเลือดคอนจูเกตแล้ว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top