Search result for

บิตุ

(6 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิตุ-, *บิตุ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิตุน. พ่อ, ใช้เป็นคำหน้าสมาส เช่น บิตุฆาต บิตุราช.
บิตุจฉา(-ตุดฉา) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุรงค์น. พ่อ.
บิตุละ, บิตุลาน. อา (ผู้ชาย), ลุง (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุลานีน. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุเรศน. พ่อ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top