Search result for

บิดเบี้ยว

(30 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิดเบี้ยว-, *บิดเบี้ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดเบี้ยว[V] writhe, Syn. เหยเก, Example: หน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบาดแผลที่ถูกแทง, Thai definition: ผิดไปจากรูปร่างเดิม
บิดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, Syn. หงิกงอ, Example: ฉันเห็นล้อที่บิดเบี้ยวขนาดนั้นแล้วคิดว่าคนขับคงไม่รอดแน่, Thai definition: ที่บิดจนผิดรูปผิดร่างไปมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิดเบี้ยวว. บิดจนผิดรูปผิดร่างไปมาก เช่น หน้าตาบิดเบี้ยว รูปร่างบิดเบี้ยว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no distorted perspective in any of his other recent works.ไม่มีการบิดเบี้ยวของทัศนียภาพ\ ในงานชิ้นอื่นของเค้า Adverse Events (2008)
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย Adverse Events (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
What about meckel's diverticulum?เป็นลำไส้บิดเบี้ยวแบบmeckel Birthmarks (2008)
The more scarred and twisted the wood the better because if you could make something beautiful out of it, it meant that much more.ยิ่งรอยแผลและการบิดเบี้ยวของไม้ยิ่งมากยิ่งดี ..เพราะว่าถ้าคุณทำให้มันสวยขึ้นมาได้ มันก็จะมีความหมายมากขึ้น Nights in Rodanthe (2008)
In the space-time continuum, everything changes.ในความบิดเบี้ยวของห้วงเวลาและอวกาศ ทุกๆสิ่งเปลี่ยนไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
It didn't record. It was all distorted.มันบันทึกไม่ได้ ทุกอย่างมันบิดเบี้ยว The Fourth Kind (2009)
AND GRANDPARENTS PROBABLY TOO OLD TO TAKE CARE OF THEM,พวกเขาสนิทกันมาก สนิทกันจนทีน่าทำให้รูปแบบความรักของทอมมี่บิดเบี้ยว House on Fire (2009)
[distorted voices][เสียงบิดเบี้ยวDream Logic (2009)
You mean wrung?คุณหมายถึง มันบิดเบี้ยว The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your perspective is skewed.ทัศนคติของคุณบิดเบี้ยวไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Are you planning a trip to that silly little house on Arrowhead Road, the one with the crooked mailbox?คุณกำลังจะวางแผนไปเที่ยวพักผ่อน ในบ้านหลังกระจ่อยรอย ที่อยู่ตรงถนนแอโรเฮด ตรงหัวมุม ที่มีตู้ไปรษณีย์บิดเบี้ยว This Is Why We Stay (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awry[ADJ] บิดเบี้ยว, See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง, Syn. crooked, aslant, askew
contort[VI] บิดเบี้ยว, Syn. deform, distort
distort[VI] ผิดรูปผิดร่าง, See also: บิดเบี้ยว, Syn. warp, twist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
writhe(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกาย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อาการดังกล่าว, See also: writher n. writhingly adv.
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว,หน้างอ,บิด,งอ,บิดเบี้ยว,อ้อมค้อม,คดเคี้ยว,ตรงข้าม,ผิดปกติ,ชอบกล,หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew,distorted,ironic
wry-mouthed(ไร'เมาธดฺ) adj. ปากเบี้ยว,เหน็บแนม,บิดเบือน,บิดเบี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
歪み[ゆがみ, yugami] (n) บิดเบี้ยว, โย้เย้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top