Search result for

บำเพ็ญ

(34 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บำเพ็ญ-, *บำเพ็ญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเพ็ญ[V] fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
บำเพ็ญ[V] practice, See also: conduct, behave, perform, Syn. ปฏิบัติ, ทำ, ประพฤติ, กระทำ, Example: เขาตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อทดแทนสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมา
บำเพ็ญตน[V] conduct, See also: behave, Example: เขาบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างน่ายกย่อง, Thai definition: กระทำหรือประพฤติตัว
บำเพ็ญทาน[V] give alms, Syn. ให้ทาน, ทำทาน, Example: เธอบำเพ็ญทานเพื่อล้างบาปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
บำเพ็ญบุญ[V] make merit, Syn. ทำบุญ, ทำบุญทำกุศล
บำเพ็ญพรต[V] practise Buddhist teaching, Example: ขณะที่นั่งบำเพ็ญพรตอยู่ เขาก็แลเห็นแสงส่องสว่างวาบไปทั่วพื้นปฐพี, Thai definition: ประพฤติตามข้อกำหนดทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ
บำเพ็ญกุศล[V] make merits, See also: perform religious practices, be charitable, Syn. ทำบุญ, ทำบุญทำกุศล, Example: ถ้าคนเราฝึกบำเพ็ญกุศลอยู่บ่อยๆ ก็จะติดตัวเป็นนิสัยที่ประเสริฐ, Thai definition: ประกอบกรรมดี
บำเพ็ญบารมี[V] perform meritorious acts, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นมาแล้วในชาติต่างๆ สิบชาติ, Thai definition: ทำบารมีให้เต็มที่หรือให้เพิ่มพูนขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บำเพ็ญก. ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบารมี
บำเพ็ญประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ บำเพ็ญพรต.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and atonement for sins through self-flagellation and the cilice?และการไถ่บาปด้วยการ บำเพ็ญทุกรกิริยา และ เข็มขัดซิลิส The Da Vinci Code (2006)
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด The Da Vinci Code (2006)
to do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า The Da Vinci Code (2006)
It's for a good cause, lucy.งานบำเพ็ญประโยชน์เชียวนะ ลูซี่ Masquerade (2010)
You, Mr. Thompson, are gonna spend some time as a Tooth Fairy.เจ้า ... นายธอมสัน จะต้องใช้เวลา บำเพ็ญประโยชน์เป็นนางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
In order to pay your debt to humanity, you are hereby ordered to serve time as a tooth fairy.เพื่อชดใช้ความผิดที่เจ้าได้ก่อ เจ้าถูกสั่งให้ บำเพ็ญประโยชน์ในฐานะนางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
I'm sentencing you to two weeks Tooth Fairy duty.ข้าขอตัดสินให้เจ้าบำเพ็ญประโยชน์ 2 สัปดาห์ โดยรับภาระเป็น นางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
But he only appears to those who have undertaken an epic quest! And have made it to the other side.เข้าเฝ้าได้เฉพาะผู้บำเพ็ญแสวงหาเท่านั้น Rango (2011)
But those thousand years were worth less than a moment with you.ก่อนที่ข้าจะพบกับท่าน... ...ข้าบำเพ็ญเพียงมากว่าพันปี แต่เวลาหนึ่งพันปี... The Sorcerer and the White Snake (2011)
Something about your court-ordered community service for assaulting a policeman.เรื่องที่คุณถูกศาลสั่ง ให้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ข้อหาทำร้ายตำรวจ Watch While I Revise the World (2011)
Are you here for community service?คุณมาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมรึเปล่า Watch While I Revise the World (2011)
Ah. Now, you know they don't serve alcohol at these high school dances, right?บำเพ็ญประโยชน์ พ่อรู้ใช่ไหมว่า พวกเขาไม่เสริฟเหล้า Fire/Ice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortify[VT] บำเพ็ญทุกรกิริยา, See also: ทรมานตัวเอง, Syn. discipline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascetic(อะเซท'ทิค) n. ผู้ถือสันโดษ,ผู้บำเพ็ญตบะ. -adj. ถือสันโดษ,บำเพ็ญตบะ, Syn. hermit)
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity)
mortify(มอร์'ทิไฟ) vt. ลบหลู่,บำเพ็ญทุกกิริยา,เป็นโรคเนื้อตาย, See also: mortifiedly adv. mortifier n. mortifyingly adv.
penance(เพน'เนินซฺ) n. การบำเพ็ญทุกรกริยาเพื่อถ่ายบาป,การปลงอาบัติ, (นิกายโรมันคาทอลิก) การสารภาพบาปและการถ่ายบาป, Syn. repentance,remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(adj) ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยา,สันโดษ
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top