Search result for

บารมี

(29 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บารมี-, *บารมี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรเสริญพระบารมี (name ) Glorify His Prestige
See also: S. Royal anthem,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บารมี[N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารมี[N] ten virtues, Syn. ทศบารมี, Thai definition: คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏาน เมตตา อุเบกขา
บารมี[N] prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บารมี(-ระมี) น. คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี ๑๐ อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน เมตตา อุเบกขา เรียกว่า ทศบารมี
บารมีคุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่, เช่นว่า ชมพระบารมี พระบารมีปกเกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paramitas (Buddhism)บารมี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A very powerful man in his day.เขาบารมีเยอะมากในยุคนั้นนะ Quantum of Solace (2008)
Thanks to my parents, I can enjoy without having to work hard.ฉันไม่ต้องการอาศัยบารมีของครอบครัว Episode #1.3 (2009)
And you'd rather die than lose all the respect that you've earned in here.และคุณขอยอมตายดีกว่าที่จะสุญเสียความยำเกรง ที่คุณสะสมบารมีเอาไว้ในคุกนี้ Episode #1.2 (2010)
If you hope to redeem yourself in my eyes, you will look at these remains and tell me exactly what it is that you missed.- ถ้าคุณคิดว่าจะมากู้ชื่อเสียงคืน ภายใต้บารมีของฉันแล้วละก็ คุณจะต้องกลับไปมองซากพวกนี้ และคุณต้องกลับมาบอกฉัน ให้ชัดเจน ว่าคุณพลาดอะไรไป The Couple in the Cave (2010)
I'd rather die in the mud with those men, than live forever as a God.ที่มนุษย์มีตัวตนอยู่ได้ ก็เนื่องจากบารมีของข้า Clash of the Titans (2010)
He was missing that spark you look for in a man.เขาไม่มีบารมีที่ควรมีในตัวผู้ชาย The Hangover Part II (2011)
You have to be majestic. You have to be dignified.คุณจะต้องมีบารมี คุณจะต้องสง่างาม Hop (2011)
Two men fighting for the same piece of earth.ผู้เยาว์วัยและมากบารมี กับเลนเนิร์ด "มนุษย์องุ่นแห้ง" ร็อดริเกซ Intro to Political Science (2011)
To prove his or her merit,เพื่อทดสอบบุญบารมี I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Besides, the prestige and salary bump can't hurt.อีกอย่าง, บารมีกับเงินเดือน ที่พุ่งชน ไม่ได้ทำให้ต้องเจ็บ Those Kinds of Things (2011)
If you're gonna be a trophy husband for a rich wife, you might want to watch your waistline.ถ้าจะเป็นสามีประดับบารมี ให้เมียเศรษฐี นายอาจต้องควบคุมน้ำหนักนะ The Roommate Transmogrification (2011)
You need charisma.เเกขาดบารมี The Green Hornet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight

English-Thai: Nontri Dictionary
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
halo(n) แสงเป็นวงกลม,รัศมี,บารมี,บุญบารมี,วาสนา
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top