Search result for

บาก

(57 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาก-, *บาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาก[V] chip off, See also: notch, Syn. ถาก, กรีด, Example: เขาบากต้นไม้เป็นขั้นบันไดโดยใช้มีดด้ามยาวที่มีความคมมาก, Thai definition: ใช้สิ่งมีคมฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นแผล เป็นรอย หรือเป็นทางเข้าไป
บากบั่น[V] persevere, See also: try hard, Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น, Example: เขาบากบั่นกับการงานมานานนับสิบปีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้, Thai definition: ทำด้วยความพยายามหรือตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก
บากหน้า[V] apply, See also: ask for help, swallow one's pride and turn to someone for help, Syn. ตากหน้า, Example: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร, Thai definition: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บากก. ใช้สิ่งมีคมเช่นมีดหรือขวานเป็นต้นฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นต้นไม้ให้เป็นแผลเป็นรอยหรือเป็นทางเข้าไป, โดยปริยายหมายความว่า มุ่งหน้าไป เช่น อย่ารู้มากบากหนีแต่ที่ง่าย (พาลีสอนน้อง).
บากท่าก. ให้ท่า, เปิดช่อง.
บากบั่นก. พากเพียร, ตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก.
บากหน้าก. ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagrusบากรูส [TU Subject Heading]
Bagassosisบากาสโสสิส,โรคชานอ้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rough?ลำบากเหรอ Deadpool (2016)
And it made for some pretty uncomfortable years.และนั่นก็ทำให้ลำบากอยู่หลายปีเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
So the Dean seemed inscrutable to you, too?ดังนั้นคณบดีน่าจะลำบากที่จะค้นหาเขา? New Haven Can Wait (2008)
I wish they could understand how badly I need this.ฉันขออธิำฎฐานให้พวกเค้า\ เข้าใจถึงความลำบากของฉันที่ต้องการทำสิ่งนี้ Birthmarks (2008)
I can't imagine how hard this must be for you.ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่า คุณลำบากขนาดไหน Joy (2008)
Everything was hard for me.ทุกๆอย่างล้วน ยากลำบากสำหรับผม The Itch (2008)
I meant it must be hard.ฉันหมายถึงมันลำบากมาก Emancipation (2008)
Hard to argue with.เถียงกันลำบาก Emancipation (2008)
Patient's got dyspnea,คนไข้หายใจลำบาก Last Resort (2008)
Dyspnea,หายใจลำบาก Last Resort (2008)
Which makes him lazy. Alvarez don't try too hard to cover his tracks.ซึ่งทำให้เขาขี้เกียจ อัลวาเรซ จะได้ไม่ต้องทำงานลำบากในการคุ้มกันของเขา Pilot (2008)
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[n.] (bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   

English-Thai: Longdo Dictionary
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortise[N] บาก, See also: รอยบาก
mortise[VT] บาก, See also: เซาะเป็นร่อง
persevere[VI] พยายาม, See also: บากบั่น, การเพียร, มีมานะอุตสาหะ, มีความมุ่งมั่น, Syn. continue, endure, persist, Ant. desist, stop
persevering[ADJ] ซึ่งมีความพากเพียร, See also: บากบั่น, ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ, Syn. active, assiduous, diligent, sedulous
rabbet[VT] บาก, Syn. make a joint, Ant. possible, achievable, feasible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
air ship(แอร์' ชิพ) n. เรือบิน (เบากว่าอากาศ)
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
bevel(vt) บาก,ทำให้เป็นมุม,ทำให้เอียง
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

German-Thai: Longdo Dictionary
schwierig(adj) ยาก ลำบาก, See also: schwer
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top