Search result for

บั้น

(51 entries)
(0.2002 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั้น-, *บั้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั่นก. ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อน ๆ.
บั้นน. ครึ่งหนึ่งหรือตอนหนึ่งของสิ่งที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น บั้นต้น บั้นปลาย.
บั้นสัน. ฝ่ายว่า, ส่วนว่า.
บั้นน. ชื่อมาตราตวงข้าวเปลือก มีอัตรา ๒ บั้น เป็น ๑ เกวียน.
บั่นทอนก. ทำให้สั้นหรือลดน้อยลง เช่น บั่นทอนอายุ บั่นทอนกำลัง, ทำให้เสียกำลังใจ ในคำว่า บั่นทอนจิตใจ.
บั้นท้ายน. ตอนท้าย, ส่วนท้าย
บั้นท้ายตะโพก, ก้น, (ใช้แก่หญิง).
บั้นปลายน. ตอนท้าย เช่น บั้นปลายของชีวิต.
บั้นพระองค์น. บั้นเอว.
บั้นหลวงน. ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That was my plan: to ram them.นั่นแหละแผนฉัน ชนบั้นท้ายมัน Nothing to Lose (1997)
Malena, the most beautiful ass in Castelcuto.มาเลน่าผู้หญิงบั้นท้ายงามที่สุดในซิซิลี Malèna (2000)
Shit, she's got a fat ass.ให้ตายสิ บั้นท้ายใหญ่จริงๆ The Matrix Revolutions (2003)
You like that? Kiss my natural black ass cos I don't need your approval.เชิญจูบบั้นท้ายดำ ๆ ฉันไม่ต้องให้คุณเห็นชอบ Bringing Down the House (2003)
Back that booty up and put 'em on the glass.ขยับบั้นท้ายไปลงแก้วซะน้อง Bringing Down the House (2003)
Ed, you can kiss my natural black ass.เอ็ด จูบบั้นท้ายดำ ๆ แทนเถอะ Bringing Down the House (2003)
Taut round buttocks?บั้นท้ายกลมแน่นปึ้ก? Shrek 2 (2004)
Has got a nice caboose-yแอบมีบั้นท้ายสวยด้วย 50 First Dates (2004)
All his bones and tendons are broken.กระดูกและเส้นเอ็นทั้งหลายแตกละเอียดและขาดสะบั้น Kung Fu Hustle (2004)
So I could look after senior spies like youผมไม่อยากมีชีวิตบั้นปลาย เหมือนพวกคุณ Spygirl (2004)
Miss Butt?ยัยบั้นท้ายมั้ย ? The Guy Was Cool (2004)
- His wife has got the hottest ass.- บั้นท้ายเมียเขาเขย่าปฐพี The Longest Yard (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end   FR: au terme de
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
backside[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. bottom, buttocks
buttocks[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom
rear[N] บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้น, Syn. buttocks
rump[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย, Syn. buttocks, bottom
buns[SL] ก้น, See also: บั้นท้าย (ผู้หญิงใช้พูดถึงก้นของผู้ชาย)
seat[N] บั้นท้าย, See also: ก้น, สะโพก, Syn. buttocks
tail[N] ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.

English-Thai: Nontri Dictionary
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top