Search result for

บัญชีเดินสะพัด

(8 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีเดินสะพัด-, *บัญชีเดินสะพัด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญชีเดินสะพัดน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคล ๒ คนตกลงกันว่าสืบแต่นั้นไป หรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน และคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลยภาค.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accounts currentบัญชีเดินสะพัด [TU Subject Heading]
Current Account บัญชีเดินสะพัด
บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Account currentบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Current accountบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
current account[N] บัญชีเดินสะพัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
running accountn. บัญชีเดินสะพัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top