Search result for

บังเอิญ

(48 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังเอิญ-, *บังเอิญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังเอิญว. ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่ตั้งใจ หรือไม่คาดหมาย, เผอิญ.
จับพลัดจับผลูบังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.โดยบังเอิญ The Secrets in the Proposal (2013)
It was a mistake.แค่บังเอิญหนะ Chuck in Real Life (2008)
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ Pret-a-Poor-J (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
It would be a coincidence if six transplant recipientsมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทั้ง 6 Not Cancer (2008)
I might be a genius who just happens to haveฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่บังเอิญมีแรงบันดาลใจ Not Cancer (2008)
You think it's a coincidence that three new symptoms cropped upคุณคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือ\ ที่มี3อาการใหม่เกิดขึ้น Adverse Events (2008)
Or the drugs are a coincidence.หรือกับยาที่เป็นเหตุบังเอิญ Adverse Events (2008)
I should've known it wasn't a coincidence.จำเป็นต้องรู้ มันไม่ใช่เหตุบังเอิญ Lucky Thirteen (2008)
- Her heart's not recovering either. - So the pregnancy was a coincidence.หัวใจเธอรับอะไรไม่ได้ ดังนั้นการตั้งครรภ์เป็นเหตุบังเอิญ Dying Changes Everything (2008)
I'm already headed in that direction, so I'll make certain that the hyperdrive stays offline.บังเอิญจะผ่านไปทางนั้นพอดี ข้าจะไปหยุดการทำงานของไฮเปอร์ไดร์ฟเอง Destroy Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance   
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincidental[ADJ] บังเอิญ, Syn. accidental
come across[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. encounter
happen on[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. blunder on, chance on, come across
happen upon[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on
overhear[VT] ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ, See also: บังเอิญได้ยิน, Syn. catch
run across[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet. , See also: Related: treffen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top