Search result for

บอกเล่า

(38 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกเล่า-, *บอกเล่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกเล่า[V] tell, See also: inform, notify, announce to, apprise, Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย, Example: ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
บอกเล่าเก้าสิบ[V] inform, See also: notify, apprise, announce to, Syn. บอกเล่า, บอก, Example: ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป, Thai definition: บอกกล่าวให้รู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกเล่าเก้าสิบก. บอกกล่าวให้รู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you familiar with the adverb "vicariously"?นายเป็นนักสร้างครอบครัว โดยการฟังคำบอกเล่าแต่ไม่ได้ทำจริงๆ The Itch (2008)
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But, like any story worth telling, it's all about a girl.แต่มันก็เป็นเรื่องราว ที่มีค่าต่อการบอกเล่า ทุกอย่างมันคือสาว ๆ Superhero Movie (2008)
find my way into their story... and I find my way back to the truth.การบอกเล่าเรื่องราว ทำให้ฉัน พบหนทาง และพบทางที่จะกลับสู่ความจริง Passengers (2008)
At secretarial college, in history class, we were told of a former time, before computers, when typing was done on machines and our country was called Bechuanaland and dinosaurs roamed the earth!ณ มหาลัยเลขานุการ ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ เราได้บอกเล่าครั้งอดีต ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ ตอนที่เราพิมพ์เสร็จจากเครื่องพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Is it told to him in pictures while he sleeps inside her?มันบอกเล่าแก่เขาเป็นภาพมั้ย ระหว่างที่เขาหลับในท้องเธอ? Pilot (2008)
Of course I think you can handle it, but I don't think you need to go to school.ใครบอกเล่า อย่างเธอเรียนได้อยู่แล้ว แต่อย่างเธอไม่ต้องเรียนหรอก Loyal and True (2008)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
According to him, someone hijacked a WMD out to God knows where.ตามคำบอกเล่าของเขา มีใครบางคนขโมย WMDออกไป เพราะเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ที่ใหน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
I was told that the man I would be meeting with is very careful.ผมได้รับคำบอกเล่ามา ว่าผู้ชายที่ผมมาพบ ระมัดระวังตัวมาก Mandala (2009)
I've been told it's excellent.ผมได้ยินคำบอกเล่ามา ว่ามันเป็นของชั้นเลิศ Mandala (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell   FR: dire

English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicantn.,adj. เครื่องที่บอก, ซึ่งชี้แนะ, ซึ่งบอกเล่า (that which indicates)
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding)
parabolisevt. อธิบายหรือบอกเล่าในรูป parable
parabolizevt. อธิบายหรือบอกเล่าในรูป parable
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
declarative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ที่เปิดเผย,ที่ประกาศ,ที่อธิบาย
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
indication(n) การแสดง,การบอกเล่า,การบ่งบอก,เครื่องหมายแสดง
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ
recital(n) การบอกเล่า,การท่องอาขยาน,การบรรยาย,การสาธยาย
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
untold(adj) ไม่ได้บอกเล่า,เหลือพรรณนา,นับไม่ถ้วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย

German-Thai: Longdo Dictionary
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top