Search result for

บริหาร

(77 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริหาร-, *บริหาร*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริหารงาน[V] administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท
บริหารธุรกิจ[N] business administration, Example: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน, Thai definition: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ
บริหารร่างกาย[V] exercise, Syn. ออกกำลังกาย, Example: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง, Thai definition: บริหารร่างกายให้แข็งแรง
บริหารบ้านเมือง[V] govern, See also: exercise the government, manage the government, Syn. ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง, Example: ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
บริหารธุรกิจบัณฑิต[N] Bachelor of Business Administration, See also: B.B.A., Syn. บธ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต[N] Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[N] Master of Business Administration, See also: M.B.A., Syn. บธ.ม.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[N] Doctor of Business Administration, See also: D.B.A., Syn. บธ.ด.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริหาร(บอริหาน) ก. ออกกำลัง เช่น บริหารร่างกาย
บริหารปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น
บริหารดำเนินการ, จัดการ, เช่น บริหารธุรกิจ
บริหารกล่าวแก้.
บริหาร(บอริหาน) น. ดำรัสสั่ง เช่น ราชบริหาร, คำแถลงไข เช่น พระพุทธบริหาร.
ปกครองบริหาร.
ออกกำลังบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
science, administrativeบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative scienceบริหารศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Breathing Exercises, Deepบริหารโดยให้หายใจลึกๆ [การแพทย์]
บริหารงานสุขภาพจิตบริหารงานสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานในแง่การบริหารงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยอาจสอดแทรกในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุวัถุประ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is to court some executives in town from the midwest.เพื่อมาประจบผู้บริหารบางคนจากมิดเวส Chuck in Real Life (2008)
The new C.E.O. of LuthorCorp's even more deceptive than Lex ever was.หลายเหตุการณ์่ของผู้บริหารลูเธอร์คอร์ปคนใหม่ เลวร้ายกว่าที่เล็กซ์เคยเป็น Odyssey (2008)
No, you're not afraid of authority.ไม่.. คุณไม่กลัว ผู้บริหาร The Itch (2008)
She says I can manage some projects on my own, carve out more of a role.เธอจะให้ฉันบริหารบางโครงการด้วยตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
It seemed like his original idea for the M.C. Was something simpler.มันดูเหมือนความคิดดั้งเดิม กลยุทธ์การบริหารแบบแผนที่เรียบง่าย Pilot (2008)
Father's on the board of the Nautilus Yacht Club.พ่อเป็นบอร์ดบริหารของนอติลุส ยอร์ชคลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Inside, we've got our exclusive party already getting started,ข้างใน เรามีผู้บริหารของเรา \ปาร์ตี้ กำลังจะเริ่มขึ้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Korea Construction...Korea Construction... ผู้บริหารBaby and I (2008)
We're the board of directors. Our time is valuable.เราเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวลาของเรามีค่ามากนะ Superhero Movie (2008)
I want you to know what a joy it will be running this company without you in the way.ผมอยากให้คุณรู้ว่า มันจะสนุกแค่ไหน ถ้าจะบริหารบริษัทนี้ โดยไม่มีคุณอยู่เกะกะลูกกะตา Superhero Movie (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
I will use every means, to obtain that casino operating rights.ผมจะเทความตั้งใจทั้งหมด, เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารคาสิโน Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: business administration   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phitphlāt) EN: mismanage   
บริหารภายในแบบแนวราบ[n. exp.] (børihān phāinai baēp naēorāp) EN: flat organization   
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science   FR: sciences administratives [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrate[VT] บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
exercise[VI] บริหารกาย, See also: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง, Syn. drill, practice, train
run a tight ship[IDM] บริหารองค์กรอย่างดี, See also: ออกเรือไปได้อย่างดี
loosen up[PHRV] บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
M.B.A.[ABBR] บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
manage[VI] บริหาร, See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล, Syn. administrate, direct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
callisthenics(n) การบริหารกาย,การเพาะกาย
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] Thai: บริหาร English: management (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top