Search result for

บริวาร

(37 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริวาร-, *บริวาร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริวาร(บอริวาน) น. ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม เช่น พระพุทธเจ้ามีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร, สิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรือสมทบสิ่งอื่นที่เป็นประธาน เช่น บริวารกฐิน.
บริวาร(บอริวาน) ว. ที่แวดล้อม เช่น ดาวบริวาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependent of the defendantบริวารของจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
Well, it's good you have troops, but we need some fortifications.ดีมาก, เราใกล้ถึงแล้ว... เปลี่ยนเป็น บริวาร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Jiminy Cricket.เหล่าบริวาร Up (2009)
If you go down the rabbit hole, it's going to take moreit's going to take more than Blair Waldorf and your army of minions to drag you back out.ถ้าคุณลงไปในรูกระต่าย จะต้องใช้แรงมากกว่า แบล วาลดอร์ฟ และบริวาร ดึงคุณขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Knowing how the queen controls her minions could have proven valuable.การที่รู้ว่าราชินีควบคุม บริวารได้อย่างไรนั้นมีค่ามาก Legacy of Terror (2009)
To the pharaohs their greatest secrets entrusted to their servants buried alive with them in sand-floored chambers.ดื่มให้ฟาโรห์... ...และเคล็ดลับในการ ที่จะเชื่อใจเหล่าบริวาร... ...ฝังพวกเค้าทั้งเป็น ลงในใต้พื้นทรายพร้อมกับพระศพ Watchmen (2009)
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง... Star Trek (2009)
so much that she would charm Hassan and make him her subordinate.อย่างมากนั่นคือเทอหลวงฮัสซาน และทําให้เขาเป็นบริวาร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Very nice to see you... Mrs. Simpson.แล้วการเป็นกษัตริย์นี่หมายถึง การปลดบริวาร 80 คนที่แซนดริงแฮม The King's Speech (2010)
The duchess and her retinueท่านดุชเชสกับบริวาร Voyage of Temptation (2010)
Cersei will keep her close.เซอร์เซเอานางไว้ใกล้ตัว \ แต่บริวารทั้งหมดของท่าน... The Pointy End (2011)
You shall be given a stout keep beside the sea, with servants to look after your every need.ท่านจะได้ป้อมติดทะเล พร้อมบริวารที่จะรับใช้ท่านทุกสิ่งที่ต้องการ The Pointy End (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack[N] บริวารนักการเมือง
retinue[N] ข้าราชบริพาร, See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, Syn. entourage, follovers
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top