Search result for

บรรเทา

(60 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรเทา-, *บรรเทา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรเทา[V] relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
บรรเทา[V] abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
บรรเทาเบาบาง[V] ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรเทา(บัน-) ก. ทุเลาหรือทำให้ทุเลา เช่น อาการโรคบรรเทาลง, ผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลง เช่น บรรเทาทุกข์, เบาบางหรือทำให้เบาบางลง เช่น บรรเทาความร้อน, ประเทา ก็ใช้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you Ron, what a relieve.ขอขอบคุณ Ron, สิ่งที่บรรเทาGas Pills (2008)
Your job's a nightmare, so you seek out anything to ease the pain.อาชีพนายนี่มันฝันร้ายชัดๆ ดังนั้นนายก้อเลยมองหาสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
All we're doing here is just maskingสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการบรรเทา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
- We are here to make limbo tolerable, to ferry wounded souls across the river of dread until the point where hope is dimly visible.- เรามาเพื่อบรรเทาให้นรกพอจะทานทนได้ เพื่อพาวิญญาณบาดเจ็บข้ามแม่น้ำแห่งความตาย ไปจนถึงจุดที่พอจะเห็นแสงแห่งความหวัง Up in the Air (2009)
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค ABQ (2009)
There's the antiemetic, the antitussive, the this, the that, not to mention the chemo itself.ยาแก้อาเจียน ยาบรรเทาอาการปวด ยานั่น ยานี่ Bit by a Dead Bee (2009)
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน Dare (2009)
That's a good sign. If you can remember your life, then what happened on that night is going to come back to you.มีแค่เพียงความผาสุขของฉัน\ ที่บรรเทาความเจ็บปวดลงได้ V (2009)
The invoice led them to a makeshift lab, where they found human remains and large quantities of R6 compound.มีแค่ความผาสุขของฉันเท่านั้น ที่จะบรรเทาความเจ็บปวดของเธอได้ V (2009)
A little distraction goes far to ease the burden of the war on my men.ความบันเทิงเล็กๆ นี่ช่วยบรรเทา ภาระแห่งสงครามให้คนของข้าได้ Liberty on Ryloth (2009)
Only temporary relief from hopelessness. "มีเพียงการบรรเทาเพียงชั่วคราว จากความสิ้นหวัง" Hopeless (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao long) FR: lénifier

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VT] ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
allay[VT] บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate
anodyne[ADJ] บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. soothing, comforting
de-escalate[VI] ลดลง (ขนาด, ขอบเขต, ความรุนแรง), See also: บรรเทา, Syn. lower
desensitise[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
desensitize[VT] ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize
ease[VI] บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
extenuate[VT] ลดน้อยลง (ความผิด, ข้อผิดพลาด), See also: บรรเทาเบาบาง, Syn. diminish, lessen, reduce
lessen[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
damp(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้บรรเทา
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา

German-Thai: Longdo Dictionary
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top