Search result for

บรรลุผล

(41 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรลุผล-, *บรรลุผล*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
The practices I've learned are not effective enough.การฝึกฝนที่ข้าได้ร่ำเรียน ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ให้บรรลุผล Milarepa (2006)
"'It is done! It is done! 'บรรลุผลแล้ว บรรลุแล้ว The Mist (2007)
This can't be done.มันยังไม่บรรลุผล The Kingdom of the Winds (2008)
Our military action in Sangala has been a success.การปฎิบัติการทางทหารในแซงกาลา บรรลุผลสำเร็จด้วยดี Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Together we could achieve so much.ถ้าช่วยกันจะบรรลุผลได้มากกว่า Beauty and the Beast (2009)
The energy breakthrough I was working on just came to fruition.งานวิจัยขุมพลังงานใหม่ของฉัน บรรลุผลแล้ว Watchmen (2009)
Global Families Incorporated surpassed their expectations.องค์กรครอบครัวทั่วโลกว่า เราบรรลุผลเกินที่คาดหวังไว้ Sex and the City 2 (2010)
Mission accomplished.ภารกิจบรรลุผล The Body and the Bounty (2010)
Brother, we do not celebrate until we complete the quest at hand.น้องข้า เราไม่ฉลองกัน จนกว่าภารกิจเพื่อเกียรติยศจะบรรลุผล Your Highness (2011)
I'm prepared to bring Thomas' plan to fruition.ฉันเตรียมที่จะทำตามแผมของโทมัสให้บรรลุผล You Bury Other Things Too (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reach[VT] บรรลุผลสำเร็จ, See also: ประสบความสำเร็จ, Syn. attain, be successful
do the trick[SL] ประสบผลสำเร็จ, See also: บรรลุผล, สำเร็จ
in the bag[SL] สำเร็จ, See also: บรรลุผล, ประสบผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
attain(อะเทน') vt.,vi. บรรลุผล,สำเร็จ,ได้มา,ถึง,ได้ความรู้, Syn. gain,get ###A. fail,fall)
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
fulfil(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruitage(n) ความมีผล,ความบรรลุผล,การออกผล
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
fulfil(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

German-Thai: Longdo Dictionary
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

French-Thai: Longdo Dictionary
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top