Search result for

บรรพ

(78 entries)
(0.0557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรพ-, *บรรพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บรรพ[banpot] (n ) mountain
See also: S. ภูเขา,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรพ[ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรพ- ๒, บรรพ(บันพะ-, บัน) ว. ก่อน, ทีแรก, เบื้องต้น
บรรพ- ๒, บรรพตะวันออก.
บรรพ, บรรพ- ๑(บับ, บับพะ-) น. เล่ม, หมวด, ภาค, ตอน, กัณฑ์.
บรรพกาลน. ดั้งเดิม.
บรรพชนน. บุคคลรุ่นก่อน ๆ แต่โบราณ ซึ่งเป็นต้นเผ่าพันธุ์หนึ่ง ๆ.
บรรพชา(บันพะ-, บับพะ) น. การบวช เช่น บรรพชาเป็นกิจที่ทำได้ยาก, ถ้าใช้เข้าคู่กับคำ อุปสมบท เป็น บรรพชาอุปสมบท บรรพชา หมายความว่า การบวชเป็นสามเณร อุปสมบท หมายความว่า การบวชเป็นภิกษุ.
บรรพชา(บันพะ-, บับพะ) ก. บวช เช่น พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน.
บรรพชิต(บันพะชิด) น. นักบวชในพระพุทธศาสนา.
บรรพต, บรรพต-(บันพด, บันพดตะ-) น. ภูเขา.
บรรพตกีลาน. แผ่นดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantoบรรพ, กัณฑ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
primitivismบรรพกาลนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronological primitivismบรรพกาลนิยมเชิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cultural primitivismบรรพกาลนิยมเชิงวัฒนธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
systematic palaeontologyบรรพชีวานุกรมวิธาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleontology; palaeontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
antecedentบรรพบท, ข้อนำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Lady Caroline de Winter, one of his ancestors.นี่คือคุณหญิงแคโรไลน์ เดอ วินเทอร์ หนึ่งในบรรพบุรุษของท่าน Rebecca (1940)
- our forefathers... - Our quartet?บรรพบุรุษของเรา สี่ของเรา Yellow Submarine (1968)
- and foremothers... - Another quartet?และ บรรพบุรุษหญิง วงอื่นได้หรือไม่ Yellow Submarine (1968)
Are you what we were, before we learned to talk and made a mess of everything?เธอเป็นเหมีอนบรรพบุรุษเรา ก่อนเราจะหัดพูดได้ เรียนรู้ทุก ๆ สิ่งรึเปล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... our forefathers brought forth on this...""... บรรพบุรุษของเรามาที่นี่... " Blazing Saddles (1974)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
The questions are in the ancient tongue of Aramaic.คำถามมันเป็นเรื่องโบราณดึกดำบรรพ์ Oh, God! (1977)
And then, at last, the day came when the fathers got back home.แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เมื่อบรรพบุรุษได้กลับบ้าน Idemo dalje (1982)
Ancestor God, Count Dracula!ท่านจ้าวบรรพชน เคานท์แดร๊กคูล่า! Vampire Hunter D (1985)
Your Ancient God didn't teach such things.ฉันไม่คิดว่า จ้าวบรรพชน เคยสอนพวกเธอแบบนั้น Vampire Hunter D (1985)
The Ancient God?จ้าวบรรพชน? เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไง? Vampire Hunter D (1985)
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย! Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part   FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บรรพ[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestor[N] บรรพบุรุษ, See also: ต้นตระกูล, Syn. forefather, forebear
ancestress[N] บรรพบุรุษหญิง
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
antecedents[N] บรรพบุรุษ, Syn. one's ancestry
Buddhist ordination[N] อุปสมบท, See also: บรรพชา, การบวช
forbear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forebear, Ant. descendant
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring
forefather[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. ancestor, forebear, forerunner, Ant. descendant, offspring
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
patriarch[N] ต้นตระกูล, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, forebear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top