Search result for

บทสรุป

(39 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทสรุป-, *บทสรุป*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ] (n ) บทสรุป, ตอนจบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทสรุป[N] conclusion, Syn. ผลสรุป, ข้อสรุป, Example: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's not going to last.นั่นยังไม่ใช่บทสรุปที่ต่อเนื่องได้นานนัก Breakage (2009)
I guess that concludes Project Bartowski.ฉันคาดว่านั่นคือ บทสรุปของโครงการบาทาวสกี้ Chuck Versus the Ring (2009)
Now, that coupled with the fact that he had an unexplained diplomatic cover and was killed by a professional would lead any reasonable person to conclude that...ข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนั้น ไม่สามารถอธิบาย ครอบคลุมถึงความฉลาด และเหตุผลที่เขาถูกฆ่าจากมืออาชีพ แต่นำเราไปสู่บทสรุปว่า... The Bond in the Boot (2009)
You can just skip to the conclusion.คุณข้ามไปที่บทสรุปเลย The Plain in the Prodigy (2009)
Those people are going to have to settle for a phone call through glass.คนพวกนั้นกำลังรอ บทสรุปจากคำตัดสินอยู่ In Plane Sight (2009)
I'm just saying,we shouldt jump to conclusions.ฉันแค่อยากจะบอกว่า เราไม่ควรข้ามไปถึงบทสรุป Bad Seed (2009)
Which i just learned in the awkward conclusionผมมารู้ความจริงผ่านบทสรุปสุดพิลึก Advanced Criminal Law (2009)
It's simple arithmetic. I don't know shit about the law either,เปล่าครับนี่มันคือบทสรุปเชิงคณิตศาสตร์ มันเกี่ยวกับตัวเลขพื้นๆ You Don't Know Jack (2010)
All right. Brief him on the route into the complex.ขวาทั้งหมด บทสรุปเขาบนเส้นทางไปสู่​​ความซับซ้อน Inception (2010)
I'll come to conclusion first. You are mineขอที่บทสรุปก่อน คุณว่าอะไรไหม The Man from Nowhere (2010)
no use jumping to conclusions before all the evidence is in.อย่าข้ามไปบทสรุป ก่อนจะเห็นหลักฐานทั้งหมด The X in the File (2010)
The generous conclusion to draw would be that serenaบทสรุปมากมายที่เกิดขึ้น ทำให้เซรีน่า The Townie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitulation[N] บทสรุป, Syn. summary, synopsis
compend[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compendium, abridgment
compendium[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compend, abridgment
digest[N] บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
finish[N] ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
peroration[N] บทสรุป, See also: คำสรุป, Syn. envoi, sequel, coda
prospectus[N] รายการแสดงความก้าวหน้า, See also: บทสรุปความก้าวหน้า, Syn. outline, scheme
roundup[N] บทสรุป, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, Syn. summary
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary
syllabus[N] บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline

English-Thai: Nontri Dictionary
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top