Search result for

บทกวี

(56 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทกวี-, *บทกวี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทกวี[N] poetry, See also: poem, verse, Example: ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก, Count unit: บท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทกวีนิพนธ์น. บทร้อยกรองที่กวีแต่ง เช่น มหาชาติคำหลวง ลิลิตตะเลงพ่าย สามัคคีเภทคำฉันท์, เดิมใช้หมายถึงร้อยแก้วที่แต่งดีด้วย เช่น สามก๊ก ราชาธิราช.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poemบทกวี, โคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tankaบทกวีทังกะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prose poemบทกวีร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation piece; conversation poemบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation poem; conversation pieceบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative poemบทกวีเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
haikuบทกวีไฮกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Actually, you should read the psych literature.อันที่จริงแล้วคุณน่าจะอ่าน บทกวี Dying Changes Everything (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)
- "A poem of love by Kumar Patel."- "บทกวีแห่งรักโดยคูมาร์ พาเทล" Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
That quote from "The Odyssey".บทกวีจากซาตาน อะไรนะ? Breaking and Entering (2008)
Read their books their poetry.อ่านหนังสือของพวกเค้า... ...และบทกวีด้วย Invictus (2009)
On Robben Island when things got very bad I found inspiration in a poem.ตอนผมอยู่ที่เกาะรอบเบ็น.. พอทุกอย่างเริ่มเลวร้ายลง.. ผมพบแรงบันดาลใจอยู่ในบทกวี Invictus (2009)
- A poem?- บทกวีเหรอครับ? Invictus (2009)
- A Victorian poem.- บทกวีแห่งชัยชนะ Invictus (2009)
A poem from the president.บทกวีจากประธานาธิบดี Invictus (2009)
In the words of the late, great, American poet,ในคำพูดสุดท้าย จากบทกวีอเมริกันเยี่ยมยอดของ Fighting (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chapman[N] บทกวี
eclogue[N] บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ), Syn. idyll
epigram[N] บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ, Syn. bon mot, witticism
epithalamium[N] บทกวีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานฉลองการแต่งงาน, See also: บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานฉลองการแต่งงาน
haiku[N] บทกวีแบบหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแบบ 17 พยางค์, Syn. hokku
lay[N] เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ, See also: บทกวีสั้นๆ, Syn. short poem
lyric[N] บทกวีที่บรรยายความรู้สึกของผู้แต่ง, See also: บทกวี, Syn. poem
madrigal[N] บทกวีสั้นๆ
ode[N] บทกวี, Syn. poem
poem[N] บทกวี, See also: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, Syn. lyric, poetry, verse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcaic(แอลเค' อิค) adj. เกี่ยวกับAlcaeus หรือผลงานของเขา. -Alcaics กลอนหรือบทกวีของ Alcaeus
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
elegise(เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย.
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย
elegize(เอล'ลิไจซ) v. ไว้อาลัยด้วยเพลงหรือบทกวีที่ไว้อาลัย.
elegy(เอล'ลิจี) n. บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ballad(n) โคลง,บทกวี
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
poem(n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
bei(prep) ในงานของ เช่น Das Gedicht habe ich bei Geothe gelesen. บทกวีนี้ฉันเคยอ่านจากงานของเกอเธ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top