Search result for

น้ำเสีย

(50 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเสีย-, *น้ำเสีย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเสียน. กระแสเสียง, คำพูด
น้ำเสียโดยปริยายหมายถึง คำพูดที่ส่อให้รู้อารมณ์ที่มีอยู่ในใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tone colour; toneน้ำเสีย[วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone; tone colourน้ำเสีย[วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewageน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wastewaterน้ำเสีย
น้ำที่ไม่ต้องการ หรือ น้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง ; น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Waste Water น้ำเสีย
การที่มีสิ่งปลอมปนอยู่ในน้ำ ได้แก่น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นต้น ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติจะไปทำให้น้ำสะอาดในแหล่งน้ำธรรมชาติถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก เกิดความเน่าเสียและแผ่กระจายไปทั่ว [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Sewage น้ำเสีย (ในท่อ)
น้ำซึ่งผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและไหลอยู่ในท่อ ระบาย ปัจจุบันมักใช้ คำว่า wastewater [สิ่งแวดล้อม]
Manufacturing Waste น้ำเสีย (จาก) การผลิต
น้ำที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งต่างจากน้ำทิ้งจากครัวเรือน หรือน้ำจากการชำระล้าง เรียกอีกอย่างว่า industrial waste [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater น้ำเสีย น้ำที่ไม่ต้องการ หรือน้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง
น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Disinfected Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อโรคแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์
น้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't like your tone, rookie.ฉันไม่ชอบน้ำเสียงแกเลยนะ เด็กใหม่ Rookies (2008)
I thought he was a wanker. Spoke with some poncey accent.ผมคิดว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจ ชอบพูดด้วยน้ำเสียงวางท่า The Bank Job (2008)
You have such a lovely voice.เธอมีน้ำเสียงที่น่าฟังจริง ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know, they say he has the most enormous head, but the sexiest voice.ว่ากันว่า เขาเป็นคน\ ที่มีศีรษะใหญ่มาก แต่ก็มีน้ำเสียงเซ็กส์ซี่ที่สุด Frost/Nixon (2008)
He sounds a little emotional.น้ำเสียเขาดูมีอารมณ์ Frost/Nixon (2008)
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว Frost/Nixon (2008)
I object to your tone.ผมสังเกตุน้ำเสียงคุณได้ Doubt (2008)
This is not about my tone...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำเสียงของฉัน.. Doubt (2008)
Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja.ฟังจากน้ำเสียงสำเนียงพวกมันน่าจะมาจาก โทรปูจา Taken (2008)
You suddenly see how this could all end badly and you're looking for reassurance.แม่รับรู้มันได้จากน้ำเสียงของลูก จู่ ๆ ลูกก็เห็นว่ามันจะจบลงแบบเลวร้ายได้ขนาดไหน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wow, you're pretty confident, huh?แหม น้ำเสียงมั่นใจจังเลยนะ ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
น้ำเสีย[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
baritone[N] น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
polluted water[N] น้ำเน่า, See also: น้ำเสีย
slop[N] น้ำเสียจากร่างกาย (เช่น น้ำปัสสาวะ), Syn. refuse, slush
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tuner[N] น้ำเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
sewage(ซู'อิจฺ) n. สิ่งโสโครก,น้ำเสีย,น้ำเน่า (ที่ไหลผ่านท่อโสโครก) ., Syn. sewerage
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสีย
timbre(n) น้ำเสีย
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง

German-Thai: Longdo Dictionary
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top