Search result for

น้า

(100 entries)
(0.3678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้า-, *น้า*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
น้าผั๊ว (n ) เกย์หน้าไม่สวย
น้าเงือก (adj slang ) หน้าตาไม่ดี
อีหน้าเกือก (n adj ) เป็นคำหยาบด่าประจานผู้หญิงว่าหน้าแขง ไม่มียางอาย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหน้านี้ฉันได้ดูยอดค่าห้องพักของคุณผิด
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (n phrase ) English for Hotel Front Office
น้า (n )
น้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้า[N] aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
น้า[N] uncle, See also: father's brother, mother's brother, elder, Syn. น้าชาย, Count unit: คน
น้า[V] bend, See also: draw, curve, crook back, Syn. โน้ม, โก่ง, Example: เขาน้าวคันศรจนสายขาด, Thai definition: เหนี่ยวลง, ดึงจนโค้ง
น้าชาย[N] uncle, Ant. น้าสาว, Example: แม่สั่งให้น้าชายมาซ่อมเครื่องซักผ้าให้ที่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: น้องของแม่ที่เป็นผู้ชาย
น้าสาว[N] aunt, See also: uncle's wife, Ant. น้าชาย, Example: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
น้าสะใภ้[N] aunt, Ant. น้าเขย, Example: คุณยายมีปัญหากับน้าสะใภ้อยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่แต่งงานกับของชายของแม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้าน. น้องชายหรือน้องสาวของแม่, เรียกผู้ที่มีวัยอ่อนกว่าแม่.
น่า ๑ว. คำประกอบหน้ากริยา หมายความว่า ควร เช่น น่าจะทำอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้
น่า ๑ชวนให้, ทำให้อยากจะ, เช่น น่ากิน น่าอยู่.
น่า ๒ว. คำประกอบท้ายความ หมายความไปในทางชักชวนหรือให้ทำตาม เช่น กินเถิดน่า ไปเถิดน่า.
น่านน. ย่าน, เขต, เช่น น่านนํ้า.
น่านน้ำน. พื้นที่ทางนํ้า, เขตทางนํ้า.
น่านน้ำอาณาเขตน. น่านนํ้าต่าง ๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านนํ้าที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง.
น่านน้ำไทยน. บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และในบางกรณีกฎหมายกำหนดให้หมายความรวมถึงน่านน้ำที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย.
น่านฟ้าน. พื้นที่ทางอากาศ, เขตทางอากาศ.
น่ายว. อาการที่ของเหนียวของแข็งหรือของแห้งที่แช่นํ้าไว้แล้วเปื่อยหรืออ่อนตัว เช่น แช่ข้าวไว้ให้น่ายแล้วจึงโม่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiformineน้ายาแอนตี้ฟอร์มีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Boss?-หัวหน้า Body of Lies (2008)
Boss.หัวหน้า The Garden of Forking Paths (2010)
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Auntie?น้าเหรอ Episode #1.1 (2010)
Next year.ปีหน้า Props (2012)
Served?ทำหน้าที่? Sacrifice (2012)
Chief!หัวหน้าThe King (2017)
Our window's been washed.น้าต่างของเราได้รับการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่า[v.] (nā) EN: should ; ought to   FR: devoir
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably   FR: probablement ; vraisemblablement
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve   FR: mériter ; valoir
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
น่า-[X] (nā-) EN: fit for ; worthy ; likely   FR: digne de ; qui pousse à
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khaya khayaēng) EN: horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique
น่าจะ[aux.] (nā ja) EN: should be ; had better ; should   FR: il devrait ; il faudrait ; il conviendrait

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
acet-(คำเสริมหน้า) aceto-

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
叔母[oba] (n ) น้าสาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Vorjahr(n) |das| ปีก่อนหน้า
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: Related: une
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top