Search result for

นิ่มนวล

(35 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ่มนวล-, *นิ่มนวล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ่มนวลว. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, ไม่กระด้าง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you don't know how to handle a sensitive one like this.บางที นายต้องนิ่มนวลกับมันหน่อย แบบนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Bad idea. Have them come in soft.เป็นความคิดที่แย่มาก พวกเขาจะเข้ามาแบบนิ่มนวลเหรอ Law Abiding Citizen (2009)
It was smooth.นิ่มนวล Bloodline (2009)
Don't worry, Dr. Caine, we'll take it nice and slow.อย่ากังวล ดร.เคน เราจะทำช้าๆและนิ่มนวล Visitation (2010)
Funny that you should say that.ก่อนที่ผมจะโดนจับแบบนิ่มนวล World Leader Pretend (2011)
Descend softly, land smoothly.โรยตัวลงมาอย่างกล้าหาญ ลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวล Poseidon (2011)
Now, I am gonna put you here nice and steady, buddy.ไม่เป็นไร ฉันจะวางเธอตรงนี้ นิ่มนวลและระวังระไว คู่หู The Ghost in the Machine (2012)
It's more diplomatic to bend to the will of a superpower...มันดูนิ่มนวลกว่า ที่จะอ่อนข้อ ให้กับประเทศมหาอำนาจ The Constant Gardener (2005)
Your head and here should both be a little softer.หัวและตรงนี้ของคุณควรจะนิ่มนวลกว่านี้นะ Death Note: The Last Name (2006)
Talk with a bit more delicacy !ก็พูดให้มันดูนิ่มนวลสักนิดนึง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I know I may seem like Mr. Smooth, but the truth is, I don't have a million moves.ฉันรู้ฉันดูเหมือนคุณนิ่มนวล แต่จริงๆ แล้วฉันไม่มีหลายท่าทาง Chuck Versus the Seduction (2008)
Careful and gently, they lifted Dorothy in their arms and carried her to the witch."มันจึงจับโดโรธีขึ้นบนแขน อย่างระมัดระวังและนิ่มนวล "อุ้มเธอไปให้แม่มด Goodbye to All That (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
pianissimo[ADJ] แผ่วเบามาก, See also: นิ่มนวลมาก, Ant. fortissmo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
maul(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.
maull(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.
pacific(พะซิฟ'ฟิค) adj. สงบ,นิ่มนวล,รักสันติ ตัวอย่าง: (pacific words,the Pacific Ocean), See also: pacification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
soften(vt) ทำให้เบา,ทำให้อ่อนนุ่ม,ทำให้นิ่มนวล,ทำให้นิ่ม
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
womanly(adj) เหมือนหญิง,อย่างผู้หญิง,อ่อนโยน,นิ่มนวล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top