Search result for

นิ่งเฉย

(37 entries)
(0.3094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ่งเฉย-, *นิ่งเฉย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งเฉย    [ADV] silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
นิ่งเฉย    [V] maintain one's composure, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ่งเฉยว. เฉยอยู่ไม่พูดไม่ทำอะไร.
ซื่อ, ซื่อ ๆนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งซื่อ, ทื่อ ก็ว่า.
ทื่อนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งทื่อ, ซื่อ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's Smith, and he's standing there... and he's got the iceberg warning in his fucking hand.กัปตันสมิธนิ่งเฉยทั้งๆ ที่มีคำเตือน เรื่องภูเขาน้ำแข็งอยู่ในมือเหียกๆ ขออภัย ในมือเขา Titanic (1997)
If he stays selfish, I'm afraid he'll end up just like the Witch of the Waste.ถ้าเขายังนิ่งเฉยอย่างนี้ ฉันเกรงว่า... /Nเขาอาจจะได้พบจุดจบเดียวกับแม่มดแห่งทุ่งร้าง Howl's Moving Castle (2004)
professor, i can't just sit back and watch anymore.อาจาร ผมไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีก Aqua (2005)
Do you think Obote's people are sittin' around waitin' for clarifications?แล้วคิดว่าไอ้พวกโอโบเทมันได้นิ่งเฉยอยู่ไหมล่ะ? The Last King of Scotland (2006)
Besides she's staying silent even in this situation...นอกจากนี้ เธอยังนิ่งเฉยกับสถานการณ์นี้ Death Note: The Last Name (2006)
I do not take death threats idly.ผมไม่สามารถ ยอมรับการขู่ฆ่า อย่างนิ่งเฉย Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Don't Stand still!อย่าอยู่นิ่งเฉยAppleseed Ex Machina (2007)
Or are you making only random stuff?หรือคุณกำลังแกล้งทำเป็นนิ่งเฉย Paranormal Activity (2007)
Why are you silent?พวกนายนิ่งเฉยทำไม Heyy Babyy (2007)
It's digging its claws so it can hold on.มันกำลังตวัดกรงเล็บ จงนิ่งเฉยไว้ I Don't Wanna Know (2008)
And issuing the unsub a challenge that he won't be able to ignore.มันจะเป็นการท้าทายที่คนร้ายจะนิ่งเฉยไม่ได้ Brothers in Arms (2008)
You could have chosen to ignore his taunts.แต่ท่านสามารถเลือกที่จะนิ่งเฉยได้ The Labyrinth of Gedref (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep silent    [PHRV] นิ่งเฉย, Syn. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble
passivism(แพส'ซะวิสซึม) n. ความนิ่งเฉย,ความไม่รุนแรง, See also: passivist n. passivity n.
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: นิ่งเฉย English: to stagnate

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top