Search result for

นิวตรอน

(30 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิวตรอน-, *นิวตรอน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิวตรอนน. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุทุกชนิด ยกเว้นไฮโดรเจนธรรมดา อนุภาคนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวล ๑.๖๗๔๘๒ x ๑๐-๒๗ กิโลกรัม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Epithermal neutron เอพิเทอร์มัลนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอนแต่ต่ำกว่านิวตรอนเร็ว มีพลังงานในช่วง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ คำนี้มีความหมายเหมือนกับ intermediate neutron [นิวเคลียร์]
Thermal neutronเทอร์มัลนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง
[นิวเคลียร์]
Slow neutronนิวตรอนช้า, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง
[นิวเคลียร์]
Prompt neutronsพรอมต์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทันทีเมื่อเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส นิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานี้มากกว่าร้อยละ 99 เป็นพรอมต์นิวตรอน (ดู delayed neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Neutron generationรุ่นนิวตรอน, นิวตรอนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในแต่ละรุ่น โดยนิวตรอนที่เกิดและปล่อยออกมาในรุ่นก่อน จะเกิดการเทอร์มัลไลซ์ และถูกดูดกลืนโดยวัสดุฟิสไซล์แล้วเกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสให้นิวตรอนรุ่นถัดมา และเกิดตามกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆ
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังทั่วไป จะมีนิวตรอนเกิดขึ้นประมาณ 40,000 รุ่นในทุก ๆ วินาที

(ดู thermalization ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน [นิวเคลียร์]
Neutronนิวตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neutron fluxนิวตรอนฟลักซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intermediate neutronอินเทอร์มีเดียตนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอนแต่ต่ำกว่านิวตรอนเร็ว มีพลังงานในช่วง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ คำนี้มีความหมายเหมือนกับ intermediate neutron [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the first time ever the neutrinos are causing a physical reaction.แต่นี้เป็นครั้งแรก... . ที่อนุภาคนิวตรอนทำให้ เกิดแรงปฏิกริยา 2012 (2009)
It looks like the neutrinos coming from the Sun have mutated into a new kind of nuclear particle.ดูเหมือนอนุภาคนิวตรอนจากดวงอาทิตย์ ผ่าเหล่าทำให้เกิดเป็นประจุนิวเคลียแบบใหม่ 2012 (2009)
If you must know, it's neutron damage.มันเป็นซากนิวตรอน Iron Man 2 (2010)
Structure the protons and the neutrons using the pavilions as a framework.โครงสร้างโปรตรอนกับนิวตรอน ใช้ส่วนจัดแสดง.. Iron Man 2 (2010)
It's the combination of a rotating neutron starมันเป็นการรวมกัน ของระบบหมุนเวียนนิวตรอนของดาว Incursion: Part 2 (2010)
You can start sorting protons and neutrons while I build carbon atoms.นายเริ่มด้วยการแยกโปรตอน และนิวตรอน ระหว่างฉันสร้างคาร์บอนอะตอม The Einstein Approximation (2010)
A neutron walks into a bar and asks, "How much for a drink?"นิวตรอนเดินเข้าไปในบาร์และถามว่า เครื่องดื่มราคาเท่าไหร่ The Pants Alternative (2010)
Involved protons and neutrons, and believe me,ที่เกี่ยวกับโปรตรอนและนิวตรอน และให้เชื่อผม Let No Man Put Asunder (2010)
C.T. scanned and subjected to neutron emissions analysis.CT สแกนแล้ว และถูกนำไปวิเคราะห์หาค่า แผ่กระจายของนิวตรอนแล้ว Goodbye Yellow Brick Road (2010)
They found that it is built out of three parts -- the protons and neutrons that form the nucleus and the electrons that form the Shell around it.โปรตอนและนิวตรอน ที่ฟอร์มนิวเคลียส และอิเล็กตรอนที่ฟอร์มเชลล์รอบ ๆ What Are We Really Made Of? (2010)
When scientists first smashed atoms apart, they uncovered their essential building blocks -- protons, neutrons, and electrons.พวกเขาค้นพบการสร้าง บล็อกที่สำคัญของพวกเขา โปรตอนนิวตรอน และอิเล็กตรอน ถัดไปที่พวกเขาสร้างขึ้นเครื่อง What Are We Really Made Of? (2010)
Strange things come out of the explosions, including tiny particles that flare into existence and disappear in billionths of a second -- particles like the antineutron and the antimatter version of the proton.รวมทั้งอนุภาคเล็ก ๆ ที่ ลุกเป็นไฟในชีวิต และหายไปในพันล้านของวินาที อนุภาคเช่น นิวตรอนป้องกัน What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิวตรอน[n.] (niūtrøn) EN: neutron   FR: neutron
นิวตรอนฟิสิกส์[n. exp.] (niūtrøn fisik) EN: neutronics   FR: physique neutronique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neutron[N] อนุภาคของนิวเคลียส, See also: นิวตรอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
neutron(นิว'ทรอน) n. อนุภาคนิวตรอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
中性子[ちゅうせいし, chuuseishi] (n ) นิวตรอน , See also: R. neutron

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top