Search result for

นิจ

(45 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิจ-, *นิจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิจ    [ADV] habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
นิจศีล    [N] Five Buddhist Precepts, See also: precepts that observed regularly, Example: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก รักษานิจศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยตลอด, Thai definition: ศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ ได้แก่ ศีล 5, Notes: (บาลี)
นิจศีล    [ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิจสิน    [ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิจ ๑, นิจ-(นิด, นิดจะ-) ว. เสมอไป, สมํ่าเสมอ, มักใช้ว่า เป็นนิจ.
นิจว. ตํ่า (คู่กับ อุจ ว่า สูง) ใช้แก่ดาวนพเคราะห์ เช่นว่า พระอาทิตย์ขึ้นอุจในเดือนเมษายน และตกนิจในเดือนตุลาคม.
นิจศีล(นิดจะสีน) น. ศีลที่ควรรักษาเป็นปรกติ ได้แก่ ศีล ๕.
นิจศีล(นิดจะสีน) ว. เป็นปรกติเสมอไป, มักใช้ว่า เป็นนิจศีล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idempotentนิจพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alas, she is more fair than thee.นิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Alas for her!นิจจาสำหรับเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว Pinocchio (1940)
Well, c'est la vie.โอ้ อนิจจาชีวิต Rebecca (1940)
My diagnosis was different.แต่คําวินิจฉัยของผมนั้นต่างออกไป Rebecca (1940)
Don't look.นิจจาถ้าเขากล้าหาญ Help! (1965)
- He was asked to take it up. Alas...นิจจามีดผ่าตัด Help! (1965)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Alas, I couldn't argue with him.นิจจา ผมเถียงเขาไม่ได้ The Little Prince (1974)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
Diagnosis is only the first step.การวินิจฉัยเป็นเพียงขั้นตอน แรก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
apanage(แอพ'พะนิจ) n. = appendage
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
cracky(แครค'คี) adj. ซึ่งแตกง่าย,มีรอยร้าวมาก,บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน interj. อนิจจา !
cranage(เครน'นิจฺ) n. การใช้ปั้นจั่นยกของหนัก,ค่าใช้จ่ายในการยกของหนักด้วยปั้นจั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
DETENTION detention home(n) สถานพินิจเด็ก,สถานกักกัน
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย

German-Thai: Longdo Dictionary
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top