Search result for

นาม

(129 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาม-, *นาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำนามการแสดงความเสียใจ
บุพบท นามตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาม[N] name, See also: appellation, title, Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา, Example: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี, Count unit: ชื่อ, นาม, Notes: (บาลี)
นาม[N] noun, Syn. คำนาม, Example: ประโยคนี้คำว่า การออกกำลังกาย ทำหน้าที่เป็นนามของประโยค, Count unit: คำ, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ
นามนัย[N] metonymy, Thai definition: ภาพพจน์ที่เกิดจากการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง อาจเป็นคำๆ เดียวหรือข้อความโดยใช้คำอื่นแทนไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่รู้จักกันทั่วไป
นามวลี[N] noun phrase, Example: ตัวอย่างนามวลีในภาษาไทยได้แก่ กระเป๋าในตู้, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ภายในคำ
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามธรรม[N] abstract, Ant. รูปธรรม, Example: ความดีความชั่วเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส, ความไม่มีรูป, ความไม่มีตัวตน, การจับต้องไม่ได้
นามบัตร[N] name card, See also: business card, Example: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น
นามสกุล[N] surname, See also: family name, last name, Syn. ชื่อสกุล, สกุล, Example: นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6, Count unit: นามสกุล, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว
นามสมญา[N] nickname, See also: sobriquet, alias, assumed name, Syn. สมญานาม, ฉายานาม, Ant. นามจริง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้ด้วยความยกย่อง
นามปากกา[N] pseudonym, See also: pen name, alias, assumed name, another name, Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นาม, นาม-(นามมะ-) น. ชื่อ, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระนาม
นาม, นาม-คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ
นาม, นาม-สิ่งที่ไม่ใช่รูป คือ จิตใจ, คู่กับ รูป.
นามกร(นามมะกอน) น. ชื่อ, นาม.
นามธรรม(นามมะทำ) น. สิ่งที่ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้ได้เฉพาะทางใจเท่านั้น, คู่กับ รูปธรรม.
นามบัตร(นามบัด) น. แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น.
นามปากกาน. ชื่อแฝงที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน.
นามสกุลน. ชื่อสกุล.
นามสงเคราะห์(นามมะสง-, นามสง-) น. อภิธาน
นามสงเคราะห์สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric abstractionนามธรรมแบบเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metonymyนามนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominalismนามนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nom de plume; pen nameนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nameนามผู้รับประกันภัยแห่งสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allonymนามยืม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonyms and pseudonymsนามปากกา [TU Subject Heading]
Government headings (Cataloging)นามส่วนราชการ (การทำรายการ) [TU Subject Heading]
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]
Names, Chineseนามจีน [TU Subject Heading]
Names, Personalนามบุคคล [TU Subject Heading]
Names, Personalนามสกุล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manami?มานามิ Confessions (2010)
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
As probatur.ในนาม probatur New Haven Can Wait (2008)
I mean, thanks on behalf of eleanor waldorf designs.ฉันหมายถึง ขอบคุณในนามการออกแบบของเอเลนอร์ วอดอร์ฟ Pret-a-Poor-J (2008)
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
The magnetic field of the planet is bleeding out.นามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
Airport!นามบิน! Bolt (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
Blood in the field.เลือดอยู่ในสนาม The Itch (2008)
- we sign a contract !\ N การ-เราลงนามสัญญา! Gas Pills (2008)
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาม[n.] (nām) EN: noun   FR: nom [m]
นามธรรม[n. exp.] (manōthat nāmmatham) EN: abstract concept   FR: concept abstrait [m]
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstraction [f] ; abstrait [m]
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstrait ; intangible
นามบัตร[n. exp.] (nāmbat) EN: name card ; business card ; visiting card   FR: carte de visite [f] ; bristol [m]
นามสกุล[n.] (nāmsakun) EN: name ; family name ; surname ; last name   FR: nom (de famille) [m] ; patronyme [m]
นามสมมติ[n. exp.] (nām sommati) EN: fictitious name   FR: nom fictif [m] ; nom d'emprunt [m]
นามูร์[n. prop.] (Nāmū) EN: Namur   FR: Namur
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
unidentified body(n) ศพนิรนาม
MRI(n abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstraction[N] นามธรรม, Syn. idea, concept
appellation[N] ชื่อ, See also: นาม, ยศ, ศักดิ์, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, นามสมญา, Syn. designation
calling card[N] นามบัตร, Syn. visiting card
family name[N] ชื่อสกุล, See also: นามสกุล, แซ่, Syn. surname
incognito[N] นามแฝง, See also: ชื่อปลอม
last name[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, Syn. surname
maiden name[N] นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
nom de plume[N] นามปากกา
noun[N] นาม, See also: คำนาม, Syn. nominal, substantive
noun phrase[N] นามวลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
aerodrome(n) สนามบิน
airfield(n) สนามบิน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj} (n ) นามธรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せい, sei] (n) นามสกุล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: Related: une

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prénom (n ) นามสกุล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top