Search result for

นางสาวไทย

(6 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นางสาวไทย-, *นางสาวไทย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา นางสาวไทย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *นางสาวไทย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางสาวไทย[N] Miss Thailand, Example: ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด, Count unit: คน, Thai definition: หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มงกุฎน. เครื่องสวมพระเศียรพระมหากษัตริย์ เศียรพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือเทวรูปเป็นต้น มีลักษณะต่าง ๆ กัน โดยปริยายใช้เรียกเครื่องประดับศีรษะที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น มงกุฎนางงามจักรวาล มงกุฎนางสาวไทย.
ยังกับว. อย่างกับ, เหมือนกับ, ราวกับ, เช่น สวยยังกับนางสาวไทย เหมือนกันยังกับโขกมาจากพิมพ์เดียวกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางสาวไทย[n. exp.] (nāngsāo Thai) EN: Miss Thailand   FR: miss Thaîlande [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top