Search result for

นา

(159 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นา-, *นา*
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
snarvei[สะ-นา-ไว] (n ) ทางลัด (en)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
คำนาการแสดงความเสียใจ
ชำนาญการ (n phrase ) Professional Level
ชำนาญงาน (n phrase ) Experienced Level
นางสาว[นาง-สาว] (n vi vt modal verb ) คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (n ) Provincial Public Health Medical Doctor
บุพบท นาตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
นางเงือก (n ) マーメイド、人魚

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บ้าอำนาจ, วางอำนา (adj ) people who use his power for benifit himself

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นา[N] field, See also: farm, Syn. ทุ่งนา, ท้องนา, ที่นา, Example: ชาวนากำลังดำข้าวอยู่กลางนา, Count unit: ผืน,แปลง, Thai definition: พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลงๆ สำหรับปลูกข้าวเป็นต้น
นา[N] person about to be ordained as a Buddhist priest, Example: ญาติๆ กำลังเตรียมแห่นาครอบโบสถ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกำลังจะบวช
นา[N] Naga, See also: fabulous serpent, snake, Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค, Ant. งูเล็ก, Example: พญานาคแปลงเป็นมนุษย์มาบวช แต่เวลาหลับจะกลายเป็นนาค, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่กว่างูมีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย
นา[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
นา[N] woman, See also: lady, damsel, Syn. ผู้หญิง, Example: นางในฝันของเขาต้องเป็นผู้หญิงผมยาว, Count unit: นาง
นา[N] actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count unit: นาง, คน, Thai definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นา[ADV] long, See also: for a long time, extensively, Syn. ยาวนาน, ช้านาน, Example: ครอบครัวของเขาอยู่บนที่ดินผืนนี้มานานหลายชั่วอายุคน
นา[V] press down, See also: iron, flat, Syn. ทาบ, ประคบ, Example: เขาจะนาบผมด้วยเตารีดร้อนๆ ทุกคนเลยต้องรีบห้ามกันใหญ่, Thai definition: เอาสิ่งที่มีความร้อนรีดหรือกดลงไป
นา[N] name, See also: appellation, title, Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา, Example: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี, Count unit: ชื่อ, นาม, Notes: (บาลี)
นา[N] noun, Syn. คำนาม, Example: ประโยคนี้คำว่า การออกกำลังกาย ทำหน้าที่เป็นนามของประโยค, Count unit: คำ, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นาน. พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นนํ้าเป็นแปลง ๆ สำหรับปลูกข้าวเป็นต้น, พื้นที่มีลักษณะคล้ายนาสำหรับทำประโยชน์อื่น ๆ เรียกตามสิ่งที่ทำ เช่น นาเกลือ นากุ้ง, ใช้ประกอบกับคำอื่นที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับนา เช่น เต่านา ปูนา.
นาคำบทบูรณ์ มักใช้ประกอบท้ายคำบทร้อยกรองให้มีความกระชับหรือสละสลวยขึ้น เช่น กุศลส่งสนองไป ถึงที่ สุขนา (ลอ).
นาดู กรมนา.
นาน. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Esanthelphusa dugasti (Rathbun) ในวงศ์ Parathelphusidae กระดองและขาสีม่วงอมดำ ขุดรูอยู่ตามท้องนา ถ้านำมาดองน้ำเกลือ เรียก ปูดอง.
นาก ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Mustelidae ขนลำตัวสีนํ้าตาลอมเทา มี ๒ ชั้น ชั้นในละเอียด ชั้นนอกหยาบ หัวกว้างและแบน ระหว่างนิ้วมีแผ่นพังผืดคล้ายตีนเป็ด หางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหน้า ใช้ว่ายนํ้าร่วมกับหาง ไล่จับปลาและสัตว์นํ้าเล็ก ๆ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด ที่มีจำนวนมากและรู้จักกันทั่วไป คือ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata Geoffroy) และนากเล็กเล็บสั้น [Aonyx cinerea (Illiger)].
นาก ๒น. โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ.
นาก ๒ว. เรียกสีอย่างสีทองปนแดง เช่น ชมพู่สีนาก.
นากบุดน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Mesua nervosa Planch. et Triana ในวงศ์ Guttiferae กลีบดอกสีขาว มีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก.
นากสวาด(-สะหวาด) ว. เรียกสีสวาดชนิดที่มีสีนากเจือ, เรียกสีเนื้อโลหะพระพุทธรูปที่มีสีแดงอมส้ม.
นากาสาหรี(-หฺรี) น. ดอกสารภี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paddy landนา, ที่นา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonnadeนางจรัล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call girlนางทางโทรศัพท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
midwifeนางผดุงครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatricalismนาฏยนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
natyaนาฏยะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
perennialนานปี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนา
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Nanotechnologyนาโนเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nono-electronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ราชองครักษ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ เป็นต้น มี ๓ พวก คือ ราชองครักษ์ประจำ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ [ศัพท์พระราชพิธี]
Nanofiltrationนาโนฟิลเตรชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena, can we talk?เซรีนา , พวกเราต้องคุยกัน The Serena Also Rises (2008)
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด The Serena Also Rises (2008)
Harris was right when he cut you loose.แฮริสหนะทำถูกแล้วที่บอกว่านายมันขี้แพ้ The Serena Also Rises (2008)
You're gonna have a hell of a story.นายได้แก่นของเรื่องมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
I hope they make a Humphrey sandwich.หวังว่าพวกนั้นคงทำแซนด์วิชฮัมฟรีย์ให้นายกิน The Serena Also Rises (2008)
Where'd you get that?นายไปเอามาได้ไง? The Serena Also Rises (2008)
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นา[n.] (nā) EN: field ; paddy field ; rice field ; rice farm   FR: rizière [f] ; champ [m] ; ferme rizicole [f]
นา[n.] (nāk) EN: otter   FR: loutre [f]
นา[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
นากจมูกขน[n. exp.] (nāk jamūk khon) EN: Hairy-nosed Otter   
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep san) EN: Oriental Small-clawed Otter   
นากใหญ่ขนเรียบ[n. exp.] (nāk yai khon rīep) EN: Smooth-coated Otter   
นากใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (nāk yai thammadā) EN: Eurasian Otter   
นาข้าว[n. exp.] (nā khāo) FR: rizière [f]
นา[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
นา[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest   FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstraction[N] นามธรรม, Syn. idea, concept
admiral[N] นาวิกโยธิน
aid-de-camp[N] นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: นายทหารผู้ช่วย, Syn. aide, aide-de-camp
aide[N] นายทหารผู้ช่วย, Syn. aid-de-camp , aide-de-camp
alarm clock[N] นาฬิกาปลุก
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
appellation[N] ชื่อ, See also: นาม, ยศ, ศักดิ์, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, นามสมญา, Syn. designation
artisan[N] ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman
baboo[N] นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ), Syn. babu
babu[N] นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ), Syn. baboo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนา
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนา
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
astrolabeนาฬิกาดาว
gold alloy (n) นาค
ideell {adj} (n ) นามธรรม
lady in waiting (n) นางสนองพระโอษฐ์
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
quartermaster (n ) นายกราบ (ทหารเรือ)
son of a gun (slang) นายแน่มาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣,首相
士官[しかん, shikan] (n) นายร้อย
[せい, sei] (n) นามสกุล
将校[しょうこう, shoukou] (n) นายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป)
看護婦[かんごふ, kangofu] (n) นางพยาบาล
砂漏[さろう, sarou] (n) นาฬิกาทราย
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
腕時計[うでとけい, udetokei] (n) นาฬิกาข้อมือ
首相[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก , See also: R. 腕時計
駅長[えきちょう, ekichou] (n) นายสถานีรถไฟ
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
時計[とけい, tokei, tokei , tokei] (n ) นาฬิกา
登録官[とうろくかん, tourokukan] นายทะเบียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
国際[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนา
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Juni(n) |der| เดือนมิถุนายน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Uhr {f} | Uhren {pl} (n) นาฬิกา

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prénom (n ) นามสกุล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top