Search result for

นัด

(81 entries)
(0.0707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นัด-, *นัด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นัด (n ) apointment

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัด[N] appointment, Syn. นัดหมาย, Example: พนักงานขายที่ดีต้องไปตามนัดทุกครั้ง, Thai definition: การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกัน
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
นัด[V] have an appointment, See also: make an appointment, date, Syn. นัดหมาย, Example: ปนัดดานัดกับเพื่อนๆ ที่หน้ามหาวิทยาลัยเวลา 7 โมงเช้า
นัดดา[N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
นัดพบ[V] date, See also: promise, make an appointment with, Syn. นัดหมาย, นัด, Example: สาวใช้นัดพบหนุ่มข้างรั้วบ้านแทบทุกวัน
นัดบอด[N] blind date, Example: พวกเขาเจอกันเป็นครั้งแรกจากนัดบอดที่เพื่อนๆ จัดให้, Thai definition: การนัดพบเพื่อการชู้สาวโดยต่างฝ่ายไม่เคยพบกันมาก่อน
นัดแนะ[V] arrange, See also: make an appointment make arrangements, Syn. นัด, Example: หัวหน้านัดแนะให้พวกเราเตรียมงานตอนเย็นๆ, Thai definition: นัดและชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
นัดหมาย[V] arrange an appointment, See also: make an appointment with, Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด, Example: สมศรีนัดหมายกับสุดาไปตีกอล์ฟในวันหยุดนี้, Thai definition: กำหนดและกะกันไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นัดก. ตกลงกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่จะกำหนด.
นัดน. การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกันเป็นต้น เช่น มีนัด ผิดนัด
นัดลักษณนามเรียกการกำหนดประชุมครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ขาดประชุม ๓ นัด
นัดเรื่อง, ข้อ, เช่น มีพระราชปฏิสันถาร ๓ นัด.
นัดก. เป่าหรือสูดให้วัตถุที่เป็นผงอย่างยานัตถุ์เข้าในจมูก เช่น นัดยานัตถุ์.
นัดลักษณนามเรียกกระสุนปืนทั้งที่ยังมิได้ยิงและที่ได้ยิงออกไปแล้ว เช่น กระสุน ๓ นัด ยิงสลุต ๒๑ นัด.
นัดดาน. หลาน (ลูกของลูกชายหรือลูกสาว).
นัดหมายก. กำหนดและกะกันไว้.
นัดหยุดงานน. ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.
นัดแนะก. นัดและชี้แจงให้กันทราบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip girl's hardly a war buff, but I did cramซุบซิบๆสาวไฮโซ ถึงชั้นจะไม่ค่อยถนัดในสงคราม แต่ชั้นก็จะพยายาม New Haven Can Wait (2008)
Two birds, one stone. Seemed good to me.มันดีสำหรับฉันว่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว New Haven Can Wait (2008)
Oh, right, yeah, yeah, we're meeting in the park.โอ้ ใช่ๆ เรามีนัดกันที่สวนสาธารณะ Chuck in Real Life (2008)
Wear him down. you should be good at that.ทำให้เขาตกต่ำลง ฉนรู้ว่าเธอถนัด Pret-a-Poor-J (2008)
You expect me to reschedule barneys and bendel's?เธอหวังจะให้ฉันเลื่อนนัดตัวแทนจากบาร์นี่ย์และเบนเดลงั้นเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
How about no more games or puzzles until I have something called a court date and a little friend called a lawyer?จนถึงวันที่ฉันนัดศาล และนัดทนายความ ล่ะ? Odyssey (2008)
We don't have the luxury of running.เราไม่ถนัดเรื่องหนีหรอก Dead Space: Downfall (2008)
I would date, I would dance,ฉันจะมีนัดฉันจะเต้นรำ Not Cancer (2008)
I had a breakfast meeting at Mickey's Diner with the Mercy people to tell themฉันมีนัดทางอาหารที่ร้านมิกกี้ กับคนที่น่าสงสาร เพื่อบอกพวกเขา Lucky Thirteen (2008)
He claimed he had a morning meeting at Mickey's Diner.เขาบอกว่าเค้ามีนัดตอนเช้า ที่ร้านมิคกี้ดินเนอร์ Lucky Thirteen (2008)
Actually, yes, I sort of started dating someone.จริงๆแล้ว.. ใช่ ฉันเริ่มมีนัดกับบางคน Lucky Thirteen (2008)
What does it even mean, dating a hooker?อะไรหมายถึง นัดกับอีตัว Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date   FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[n.] (nat) EN: match ; meeting   FR: rencontre (sportive) [f] ; match [m]
นัด[n.] (nat) EN: shoot   FR: tir [m] ; coup [m]
นัด[n.] (nat) EN: time ; round ; occasion   FR: fois [f] ; occasion [f]
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time   FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut ngān) EN: go on strike ; walkout   
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other   
นัดที่สอง [n. exp.] (nat thī søng) EN: second leg   FR: deuxième rencontre [f] ; deuxième manche [f]
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with   
นัดวัน[v. exp.] (nat wan) EN: fix a date   FR: fixer une date ; convenir d'une date

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appoint[VI] จัด (วันเวลา, สถานที่), See also: นัดหมาย, Syn. decree
date[VT] นัดพบ, See also: นัดหมาย, ออกไปพบตามนัด, Syn. appoint, engage, see, meet
rendezvous[VI] นัดพบ, See also: ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
rendezvous[VT] นัดพบ, See also: ี่ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
round[N] นัด(กระสุน), See also: ชุดยิง
take out[PHRV] นัดออกไปข้างนอก, See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย, Syn. ask out, invite out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
aphrodisia(แอฟระดิซ'เซย) n. ความต้องการทางเพศ, กำหนัด (sexual desire)
aphrodisiac(แอฟระดิซ'ซิแอค) adj.,n. ซึ่งกระตุ้นกำหนัด,ยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด
apotropaic(แอพพะโทรเพ'อิด) adj. เพื่อขนัดสิ่งชั่วร้าย (intended to avert evil)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
BLIND blind date(n) การนัดบอด
circumcision(n) พิธีสุหนัด
date(vt) ลงวันที่,กำหนดวันที่,ระบุวันที่,นัดหมาย,ล้าสมัย
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apoitmentนัดหมาย
set up a time ( ) นัดหมาย
ัดพบ (vt ) นัดพบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ
unterbelichtet(adj slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, See also: S. die Streichung

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top