Search result for

นอง

(51 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอง-, *นอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
นองแสง (n ) บึงศักสิทธิ์ของชนพื้นเมืองอีสานโบราณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอง    [V] flood, See also: deluge, inundation, overflow, Syn. ท่วม, Example: เธอปล่อยน้ำให้นองเต็มพื้นห้องได้ยังไง, Thai definition: ค้างขังอยู่บนพื้น (ใช้แก่น้ำ)
นองหน้า    [V] have a tearful face, Syn. อาบหน้า, Example: น้ำตานองหน้าหญิงสาวเมื่อหล่อนเงยหน้าขึ้นมา, Thai definition: มีน้ำตาไหลออกมาเต็มหน้าไปหมด
นองเนือง    [ADV] plentifully, See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously, Syn. เนืองนอง, Thai definition: หลั่งใหลอย่างไม่ขาดสาย, มีมากต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย
นองเลือด    [ADJ] bloody, See also: sanguinary, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้อีกเลย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นองก. ค้างขังอยู่บนพื้น (ใช้แก่นํ้า) เช่น นํ้านองถนน นํ้านองบ้าน.
นองหน้าว. อาบหน้า (ใช้แก่นํ้าตา).
นองเนืองว. เนืองนอง.
นองเลือดว. อย่างดุเดือดและต้องเสียเลือดเนื้อหรือล้มตายกันเป็นจำนวนมาก เช่น รบกันนองเลือด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Possibly.ทำนองนั้น The Devil You Know (2011)
I could make larry king cry.ชั้นทำให้ลารี่ คิงค์น้ำตานองได้เลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, and it's a real crowd-pleaser. It's gonna kill.โอ้ แล้วก็นั่นเป็นการสนองผู้คนที่แท้จริง มันต้องเจ๋งแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
Or is it the other way around?หรืออะไรทำนองนั้น There Might be Blood (2008)
What she has to do to get what she wants.อะไรที่เธอมีเธอสามารถทำให้มันสนองความต้องการเธอได้ There Might be Blood (2008)
If it acts like cancer, maybe it'll respond like cancer.ถ้าอาการเหมือนมะเร็ง มันอาจจะตอบสนองคล้ายมะเร็ง Not Cancer (2008)
Responds to cancer treatment, but there's no-ตอบสนองต่อการรักษามะเร็ง แต่ไม่มี.. Not Cancer (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
It also, by the way, causes lung cysts and RTA.ดังนั้นในทำนองเดียวกัน เพราะซีสในปอดและRTA Lucky Thirteen (2008)
His pupils are responsive.ม่านตาเขายังตอบสนอง Joy (2008)
Crohn's causing an abscess.ฝีหนองที่มีสาเหตุมากจากโรค โครน The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow   FR: inonder ; baigner
นองหน้า[v.] (nøng-nā) EN: have a tearful face   
นองเลือด[adj.] (nøngleūat) EN: bloody ; sanguinary   FR: en sang ; ensanglanté

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanguinary    [ADJ] นองเลือด, See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม, Syn. bloodthirsty, cruel
sanguineous    [ADJ] นองเลือด, See also: หลั่งเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
alt(แอลท) adj., n. เสียงสูง (ดนตรี) ทำนอง abbr. (ดูที่ SGPT)
anap(a) est (แอน' นะเพสทฺ) n. ท่วงทำนองที่มีหนึ่งพยางค์ที่หนักและมีสองพยางค์ที่ไม่หนัก
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
bloodshed(n) การนองเลือด,การฆ่า,การทำลายชีวิต
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
brim(vt) เปี่ยม,ปริ่ม,ล้น,นอง
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ

German-Thai: Longdo Dictionary
frech(adj) คึกคะนอง
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top