Search result for

นวล

(57 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวล-, *นวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวล[ADJ] cream, See also: light-colored, ivory, Example: วิไลชอบใส่เสื้อสีนวล, Thai definition: ทีมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย
นวลหง[N] beauty, See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลลออ, นวลละออง
นวลหง[ADJ] clear-skinned, See also: bright, clear
นวลใย[ADJ] aglow, Thai definition: ผิวผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง
นวลใย[ADJ] beautiful, Syn. ยองใย
นวลลออ[ADJ] clear-skinned, See also: bright, fair skinned, radiant skinned, Syn. นวลละออง, นวลหง, ผุดผ่อง, Example: เธอมีผิวกายนวลลออเพราะใช้ครีมอบน้ำสมุนไพร
นวลลออ[N] beauty, See also: goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl, Syn. นวลใย, นวลละออ, นวลหง
นวลระหง[V] beautiful-shaped, See also: good shape, tall and slender, Thai definition: งามสูงโปร่งสะโอดสะอง
นวลละออง[ADJ] clear-skinned, See also: bright, clear, fair skinned, glowing complexion

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวลว. สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย
นวลผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง, เช่น ผิวนวล.
นวลน. ผงแป้งที่โรยบนก้อนแป้งเวลานวดหรือปั้นเพื่อไม่ให้ติดมือติดภาชนะเป็นต้น
นวลละอองสีขาวบนผิวผลไม้หรือใบไม้บางชนิดแสดงว่าแก่จัด เช่น นวลมะม่วง นวลแตง นวลใบตอง.
นวลจันทร์ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Cirrhinus microlepis Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเรียว แบนข้างเล็กน้อย ตาเล็ก ปากเล็กอยู่ตํ่าที่ปลายหัว ไม่มีหนวด เกล็ดเล็ก เฉพาะในแนวเส้นข้างตัวมีประมาณ ๖๐ เกล็ด ลำตัวด้านหลังสีนํ้าตาลเทา ข้างท้องสีขาว ปลายครีบหลังและครีบท้องสีชมพู อาศัยตามลำนํ้าในเขตที่ลุ่มภาคกลางไปจนถึงแม่นํ้าโขง ขนาดยาวได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร, นวลจันทร์น้ำจืด ก็เรียก, อีสานเรียก โพง, เขมรเรียก พรวน.
นวลจันทร์ ๒น. ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Chanos chanos (Forsskål) ในวงศ์ Chanidae ลำตัวยาวเพรียว แบนข้างเล็กน้อย หัวหลิม ตาโต ครีบหลังมีครีบเดียวตั้งอยู่ในแนวกลางตัว ครีบหางเป็นแฉกลึก เกล็ดทั่วตัวมีสีเงิน ขนาดยาวได้ถึง ๑.๘ เมตร อยู่ในน้ำจืดได้, ชะลิน ดอกไม้ หรือ นวลจันทร์ทะเล ก็เรียก.
นวลจันทร์ทะเลดู นวลจันทร์ ๒.
นวลจันทร์น้ำจืดดู นวลจันทร์ ๑.
นวลน้อยน. ชื่อหญ้าชนิด Zoysia matrella (L.) Merr. ในวงศ์ Gramineae ใช้เป็นหญ้าสนาม.
นวลระหงว. มีรูปทรงงาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farinaนวลแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
To soften the blow?- เพื่อที่จะให้มันดูนุ่มนวลไม่ใช่เหรอ ? There Might be Blood (2008)
It's just a euphemism for "get the hell out of here."มันเป็นแค่การใช้คำนุ่มนวลแทนการบอกว่า "ไสหัวไปซะ" Dying Changes Everything (2008)
In the meantime, her killer's still out there, and we don't know who they're gonna kill next.ในขณะ เดียวกัน ฆาตกรก็ยังลอยนวลอยู่ และเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าใครต่อไป And How Does That Make You Kill? (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
You'd do well to tread more softly with her.เจ้าควรดูแลเธอ ให้นุ่มนวลกว่านี้ Outlander (2008)
There's nothing soft about her.ไม่มีอะไรต้องนุ่มนวลกับเธอ Outlander (2008)
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ The Other Boleyn Girl (2008)
It's a shame Sal's going to walk.น่าอายนะ ที่มันลอยนวล The Dark Knight (2008)
I like 'em round With something' somethin'ฉันชอบอะไรกลมๆ มีน้ำมีนวล Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Her skin was so soft, her lips were so sweet.ผิวของเธอช่างนุ่มนวล ริมฝีปากเธอหวานน่ม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Maybe you don't know how to handle a sensitive one like this.บางที นายต้องนิ่มนวลกับมันหน่อย แบบนี้ WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
biannual(ไบแอน'นวล) adj. มีทุก 2 ปี, Syn. semiannual -Conf. biennial
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
gull(n) นกนางนวล,คนถูกลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top