Search result for

นกปลีกล้วย

(8 entries)
(0.3147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นกปลีกล้วย-, *นกปลีกล้วย*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกปลีกล้วย[n.] (nok plī klūay) EN: spiderhunter   FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยท้องเทา[n. exp.] (nok plī klūay thøng thao) EN: Grey-breasted Spiderhunter   FR: Arachnothère à poitrine grise [m] ; Arachnothère modeste [m]
นกปลีกล้วยปากยาว [n. exp.] (nok plī klūay pāk yāo) EN: Long-billed Spiderhunter   FR: Arachnothère à long bec m] ; Arachnothère robuste [m]
นกปลีกล้วยปากหนา [n. exp.] (nok plī klūay pāk nā) EN: Thick-billed Spiderhunter   FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นกปลีกล้วยลาย[n. exp.] (nok plī klūay lāi) EN: Streaked Spiderhunter   FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang lek) EN: Yellow-eared Spiderhunter   FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[n. exp.] (nok plī klūay hū leūang yai) EN: Spectacled Spiderhunter   FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[n. exp.] (nok plī klūay lek) EN: Little Spiderhunter   FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top