Search result for

ธุรกิจ

(116 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธุรกิจ-, *ธุรกิจ*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
SME (n ) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium sized enterprise)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
วิชากฎหมายธุรกิจ (n phrase ) Business Law
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Reading
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (n phrase ) English for Transport Business
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Presentation
วิชาสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Conversation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธุรกิจ[N] business, See also: trade, commerce, traffic, Example: พอเขาหันมาทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก ก็ร่ำรวยกว่าเดิมอีกมาก, Thai definition: การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย
ธุรกิจค้าส่ง[N] wholesale business, Syn. ธุรกิจขายส่ง, Example: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว, Thai definition: ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ธุรกิจขนาดกลาง[N] mid-sized business, Example: การทำสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเจ๊งกันเป็นแถว
ธุรกิจขนาดย่อม[N] small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดเล็ก[N] small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
ธุรกิจขนาดใหญ่[N] big business, Example: การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัวมีผลทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่กู้เงินจากต่างประเทศต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจท่องเที่ยว[N] tourism, Syn. ธุรกิจการท่องเที่ยว, Example: ปีหน้าคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธุรกิจน. การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอื่นที่สำคัญและที่ไม่ใช่ราชการ
ธุรกิจการประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหากำไร.
ธุรกิจหลักทรัพย์น. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์น. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
ธุรกิจเงินทุนน. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indirect businessธุรกิจผ่านคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation businessธุรกิจเกื้อกูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outward reinsuranceธุรกิจเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
new businessธุรกิจใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agribusinessธุรกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [เศรษฐศาสตร์]
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [TU Subject Heading]
Building tradesธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Businessธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business and educationธุรกิจกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Business and politicsธุรกิจกับการเมือง [TU Subject Heading]
Business educationธุรกิจศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่ Rebecca (1940)
Yeah. What about that business with the knife?ใช่ สิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจด้วยมีดที่? 12 Angry Men (1957)
I suppose it's the same in your business too, huh?ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกันในธุรกิจของคุณด้วยฮะ? 12 Angry Men (1957)
- OK, now let's get down to business.- ตกลงตอนนี้ให้ของได้รับลงไปที่ธุรกิจ 12 Angry Men (1957)
That... business before, when that tall guy, whatshisname, was tryin' to bait me?ที่ ... ธุรกิจก่อนเมื่อคนที่แต่งตัวประหลาดสูง whatshisname ได้รับการพยายามที่ 'เหยื่อฉัน? 12 Angry Men (1957)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
My wife - large girl - works in a caff.ภรรยาของฉัน, สาวขนาดใหญ่ ทำงานใน แคฟ ชิปใหญ่ที่สุดในธุรกิจ How I Won the War (1967)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่ The Godfather (1972)
I thought you were some cheap hustler Johnny was running in.ฉันคิดว่าคุณเป็นนักธุรกิจบางอย่างราคาถูกจอห์นนี่ได้รับการทำงานใน The Godfather (1972)
I'm going to run him out of the business, and let me tell you why.ฉันจะทำงานให้เขาออกจากธุรกิจและให้ฉันบอกคุณว่าทำไม The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธุรกิจ[n.] (thurakit) EN: affairs ; business ; trade   FR: affaires [fpl] ; business [m] (fam.) ; commerce [m]
ธุรกิจครอบครัว[n. exp.] (thurakit khrøpkhrūa) EN: family business ; family enterprise   FR: entreprise familiale [f]
ธุรกิจค้าส่ง[n. exp.] (thurakit khā-song) EN: wholesale trade ; wholesale business   
ธุรกิจดีขึ้น[n. exp.] (thurakit dīkheun) EN: business is beginning to pick up   FR: les affaires s'améliorent
ธุรกิจตกต่ำ[n. exp.] (thurakit toktam) EN: business is glow   
ธุรกิจธนาคาร[n. exp.] (thurakit thanākhān) EN: banking ; banking business   
ธุรกิจบริการ[n. exp.] (thurakit børikān) EN: service industry ; service business ; service rendering business   
ธุรกิจบันเทิง[n. exp.] (thurakit banthoēng) EN: entertainment industry   
ธุรกิจระดับโลก[n. exp.] (thurakit radap lōk) EN: global business   
ธุรกิจระหว่างประเทศ[n. exp.] (thurakit rawāng prathēt) EN: international business   

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising[N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising
biz[ABBR] ธุรกิจ, Syn. business
building[N] ธุรกิจก่อสร้าง
business[N] ธุรกิจ, See also: การค้า, Syn. firm
cash cow[N] ธุรกิจที่ทำกำไร, Syn. moneymaker, money-spinner
commerce[N] การค้าขายสินค้า, See also: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
dairy[N] โรงรีดนมขายนม, See also: ธุรกิจนม, Syn. creamery
dairying[N] ธุรกิจการรีดนมและผลิตภัณฑ์นม
industry[N] ธุรกิจ, See also: การพาณิชย์, การค้า, Syn. business, commerce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise

English-Thai: Nontri Dictionary
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
businessman(n) นักธุรกิจ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
merchant(adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร
business hotle (n vt adj adv slan) ธุรกิจโรงแรม
self employedธุรกิจส่วนตัว
Self employed businessธุรกิจส่วนตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] (n) ธุรกิจ,กิจการ,บริษัท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
Kaufleute(n) |pl.| นักธุรกิจ(ไม่ว่าชายหรือหญิง), See also: Kaufmann, Kauffrau
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top