Search result for

ธรรมเนียมปฏิบัติ

(30 entries)
(0.0516 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมเนียมปฏิบัติ-, *ธรรมเนียมปฏิบัติ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a rite of passage.มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ AVP: Alien vs. Predator (2004)
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้ Episode #1.3 (2006)
They are calling these events a Pattern as someone out is doing experiment, only the whole world is a labพวกเขาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ว่า ธรรมเนียมปฏิบัติ คนกลุ่มหนึ่งกําลังใช้โลกเป็นห้องทดลอง The Arrival (2008)
18 months of studying my target, learning mannerisms, but the devil is in the details.18เดือนที่ฉันเฝ้าศึกษาเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง, เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ปีศาจก็ยังมีความลับซ่อนอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
How many baptized Catholics are still practicing their faith in adulthood?มีคาทอลิกกี่คนที่ยังทำการล้างบาป? คนที่ยังยึดธรรมเนียมปฏิบัตินี้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ The Plain in the Prodigy (2009)
And those are the terms.นั่นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ The International (2009)
I suppose you already have some notion as to the practices of our order.ผมเดาว่าคุณคงจะรู้เกี่ยวกับ... ธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายเรามาบ้างแล้ว? Sherlock Holmes (2009)
It was an observation of social mores.เป็นข้อสังเกตเรื่อง ธรรมเนียมปฏิบัติต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The Warblers are so concerned with image and tradition... that sometimes I feel like we miss out on opportunities to step outside our comfort zones.และธรรมเนียมปฏิบัติเกินไป จนบางครั้งผมรู้สึกว่า ทำให้เราพลาดโอกาส ที่จะลองออกจากกรอบเดิมๆ ตอนที่ผมอยู่กับนิว ไดเรคชั่นส์ Silly Love Songs (2011)
I have to say, I'd assumed it was a formality.ฉันจำเป็นต้องพูดว่า ฉันสันนิษฐานว่า มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ All In (2012)
It's time to bring tradition and integrity back to this pack.เราจะนำธรรมเนียมปฏิบัติและศีลธรรมกลับมาจากยังฝูง Somebody That I Used to Know (2012)
Hardly the time to let morals stand in the way of your upward mobility, Agent Cooper.เป็นช่วงเวลาที่ยากจะรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ อย่างครบสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่คูเปอร์ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมเนียมปฏิบัติ[n. exp.] (thamnīem patibat) EN: tradition   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mannerism[N] ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
pattern[N] ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Syn. custom
practice[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise[N] กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
mores(โม'เรซ,มอ'เรซ) n.,pl. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customs
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
rite(ไรทฺ) n. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,พิธีกรรม,ธรรมเนียมปฏิบัติ,ประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top