Search result for

ธรรมชาติ

(79 entries)
(0.0592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมชาติ-, *ธรรมชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมชาติ[N] nature, See also: natural, creation, Example: เราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้
ธรรมชาตินิยม[N] naturalism
ธรรมชาติมนุษย์[N] human nature, Thai definition: ลักษณะที่แท้จริงและดั้งเดิมของมนุษย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมชาติน. สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ, ภาพภูมิประเทศ.
ธรรมชาติว. ที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง เช่น สีธรรมชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalism, ethicalธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Naturalismธรรมชาตินิยม [TU Subject Heading]
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature in literatureธรรมชาติในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Nature studyธรรมชาติศึกษา [TU Subject Heading]
Chemical Natureธรรมชาติทางเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-'Tain't natural. -There's something wrong.มันไม่ได้เป็นธรรมชาติ มี บางอย่างผิดปกติ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
They expect it, don't they.เด็กที่น่ารักและคือธรรมชาติ Help! (1965)
You know what I mean, success.ความสำเร็จ เพียงเพื่อธรรมชาติและ ยังคงเดิม Help! (1965)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state,ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง Oh, God! (1977)
And then he asked me if our children were conceived immaculately.แล้วเขาถามฉันว่าลูกเรา ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติรึเปล่า Oh, God! (1977)
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้ Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมชาติ[n.] (thammachāt) EN: nature ; natural ; creation   FR: nature [f] ;naturel [m]
ธรรมชาติ[adj.] (thammachāt) EN: natural ; native ; naturalistic   FR: naturel ; inné
ธรรมชาตินิยม[n.] (thammachātniyom) EN: naturalism   FR: naturalisme [m]
ธรรมชาติมนุษย์[n. exp.] (thammachāt manut) EN: human nature   FR: nature humaine [f]
ธรรมชาติวิทยา[n.] (thammachātwitthayā) EN: natural science   FR: sciences naturelles [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animalism[N] ธรรมชาติของสัตว์
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
call of nature[IDM] อยากไปห้องน้ำ (เป็นคำกล่าวเชิงขำขัน), See also: ธรรมชาติเรียกร้อง
human nature[N] ธรรมชาติของมนุษย์
naturalism[N] ธรรมชาตินิยม, See also: ลัทธิธรรมชาตินิยม, Syn. verisimilitude, realism
nature[N] ธรรมชาติ, See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
physi[PRF] ธรรมชาติ
physio[PRF] ธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
alanine(แอล' ลานิน) n. amine acid ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)

English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
natural(adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SameHuman[ทำ-มะ-ชาด] (n ) ธรรมชาติ=Natural
terrarium (n ) ธรรมชาติจำลองขนาดเล็กที่สร้างขึ้น ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจำลอง ที่สามารถพึ่งพากันในระบบนั้นๆได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自然[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

German-Thai: Longdo Dictionary
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top