Search result for

ธรรม

(132 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรม-, *ธรรม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คุณธรรมาธิปไตย (n ) meritocracy
วันรัฐธรรมนุญConstitution day
วันรัฐธรรมนุญ (n uniq ) Constitution day
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ธรรมฤณ (uniq ) holy
พระธรรมพระธรรม

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรม[N] doctrine, See also: Teaching of Buddha, dharma, Syn. คำสั่งสอน, คุณความดี, หลักธรรมะ, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรม[N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมดา[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, naturally, customary, Syn. ปกติ, Example: ธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมดา[ADJ] ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ, Example: การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมิก[ADJ] righteous, See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic, Syn. ทรงธรรม, Example: พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นธรรมิกราชา, Thai definition: ที่ประพฤติเป็นธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมกถา[N] gospel, See also: sermon, homily, religious discourse, Count unit: บท, Thai definition: การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมกาย[N] Buddha's precepts, See also: the name of the three bodies of Buddha, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมการ[N] religious affairs, See also: religious activity, Thai definition: กิจการทางศาสนา
ธรรมคุณ[N] virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count unit: เรื่อง, Thai definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมดาๆ[ADJ] ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรม(ทำ, ทำมะ-) น. คุณความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมคำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมความจริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมความยุติธรรม, ความถูกต้อง, เช่น ความเป็นธรรมในสังคม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมกฎ, กฎเกณฑ์, เช่น ธรรมะแห่งหมู่คณะ
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมกฎหมาย เช่น ธรรมะระหว่างประเทศ
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมสิ่งของ เช่น เครื่องไทยธรรม.
ธรรมคำประกอบท้ายคำที่เป็นนามธรรม เมื่อประกอบแล้วมีความหมายไม่ต่างไปจากคำศัพท์เดิม เช่น วัฒนธรรม อารยธรรม.
ธรรมน. สมณศักดิ์พระราชาคณะ สูงกว่าชั้นเทพ ตํ่ากว่าชั้นหิรัญบัฏ เรียกว่า ชั้นธรรม เช่น พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมเจดีย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalismธรรมชาตินิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethical naturalismธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
naturalism, ethicalธรรมชาตินิยมทางจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade usageธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dhammasanganiธรรมสังคณี [TU Subject Heading]
Dharmaธรรม[TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]
Jurisprudenceธรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Naturalismธรรมชาตินิยม [TU Subject Heading]
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature in literatureธรรมชาติในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Nature studyธรรมชาติศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I may not be "spontaneous"ฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดูเป็นธรรมชาติ New Haven Can Wait (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
No, I don't care about italian customs. if the electricity goes out,ไม่ ฉันไม่สนใจกับธรรมเนียมของอิตาลีหรอกนะ ตราบใดที่ไฟยังมีอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
You're-- - Human.ผมเป็นคนธรรมดาแล้ว Odyssey (2008)
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
Just a man. We're here to help. Come on.เป็นแค่คนธรรมดา พวกเรามาช่วยเร็วเข้า เราต้องรีบไปแล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ Not Cancer (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
Yeah, normal bodily sewage.ช่าย... . ของเสียธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples   FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: law ; principle   FR: norme [f] ; doctrine [f] ; loi [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; dharma   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมการ[n.] (thammakān) EN: religious affairs   
ธรรมจักร[n.] (thammajak) EN: the Wheel of the Law   FR: la roue de la loi [f]
ธรรมชาติ[n.] (thammachāt) EN: nature ; natural ; creation   FR: nature [f] ;naturel [m]
ธรรมชาติ[adj.] (thammachāt) EN: natural ; native ; naturalistic   FR: naturel ; inné
ธรรมชาตินิยม[n.] (thammachātniyom) EN: naturalism   FR: naturalisme [m]
ธรรมชาติมนุษย์[n. exp.] (thammachāt manut) EN: human nature   FR: nature humaine [f]
ธรรมชาติวิทยา[n.] (thammachātwitthayā) EN: natural science   FR: sciences naturelles [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
rule of law(n) หลักนิติธรรม
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
so-so(adj adv) ธรรมดา, งั้นๆ, เรื่อยๆ, S. soso
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animalism[N] ธรรมชาติของสัตว์
basic[ADJ] ธรรมดา
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
coarse[ADJ] ขาดรสนิยม, See also: ธรรมดาๆ, Syn. base, common, tasteless
conventional[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ
call of nature[IDM] อยากไปห้องน้ำ (เป็นคำกล่าวเชิงขำขัน), See also: ธรรมชาติเรียกร้อง
habit[N] ธรรมเนียม, See also: ประเพณี
hackneyed[ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative
homily[N] การเทศนา, See also: ธรรมเทศนา, Syn. preachment, sermon
human nature[N] ธรรมชาติของมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
SameHuman[ทำ-มะ-ชาด] (n ) ธรรมชาติ=Natural
terrarium (n ) ธรรมชาติจำลองขนาดเล็กที่สร้างขึ้น ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจำลอง ที่สามารถพึ่งพากันในระบบนั้นๆได้
unremarkable (adj ) ธรรมดา
usage of trade (n ) ธรรมเนียมการค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自然[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
天然[てんねん, tennen] ธรรมชาติ
良い統治[よいとうじ, yoitouji] (n) ธรรมาภิบาล(Good Governance)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ธรรมดา

German-Thai: Longdo Dictionary
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,
gebildet(adj) ที่มีการศึกษา, ที่ศิวิไลซ์, ที่มีอารยธรรม, ที่เจริญ เช่น Manche Deutsche sind gut gebildet. คนเยอรมันส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามาดี
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top