Search result for

ธนู

(40 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธนู-, *ธนู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนู[N] bow, See also: arbalest, Syn. ศร, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง เรียกว่า คันธนู ลูกมีลักษณะปลายแหลม เรียกว่า ลูกธนู เรียกสายคันธนูว่า สายธนู, Notes: (บาลี)
ธนูศิลป์[N] art of archery, Thai definition: การฝึกหัดยิงธนู, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธนูน. ชื่ออาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันธนูซึ่งมีสายขึงอยู่ระหว่างปลายคันธนูทั้ง ๒ ข้าง สำหรับน้าวยิง และลูกธนูที่มีปลายแหลม
ธนูชื่อกลุ่มดาวรูปธนู เรียกว่า ราศีธนู เป็นราศีที่ ๘ ในจักรราศี
ธนูชื่อดาวฤกษ์อนุราธา.
ธนูศิลป์น. ศิลปะในการยิงธนู, ฝีมือยิงธนู, การฝึกหัดยิงธนู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
My arrows hit the target every timeลูกธนูของข้า จัดการกับเป้าหมายได้ทุกครั้ง Portrait of a Beauty (2008)
Mastering archery takes one man but politics take many menเป้าหมายของลูกธนูคือปัจเจกชน แต่นโยบายของฝ่าบาทใช้กับมหาชน Portrait of a Beauty (2008)
Faster than you and faster than an arrow!เร็วกว่าเจ้า และเร็วกว่าธนูด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
How can you be faster than an arrow?เจ้าจะไปวิ่งเร็วกว่าลูกธนู ได้ยังไง ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Archers!เตรียมธนูOutlander (2008)
Archers!พลธนูThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Archers to the ready!พลธนู... เตรียมพร้อม! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- The knees are shot.-ธนูปักเข่าแล้ว Marley & Me (2008)
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่ The Forbidden Kingdom (2008)
My arrow was good, so too my Kung Fu.ฝีมือธนูข้าดี พอๆกับกังฟู The Forbidden Kingdom (2008)
So it's like an aerial staring straight in the face.ดูดีดีจะเหมือนลูกธนูเล็งมาที่เรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธนู[n.] (thanū) EN: bow ; bow and arrow ; arrow   FR: arc [m] ; flèche [f]
ธนู[n. prop.] (Thanū ) EN: Sagittarius   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
butt shaftลูกธนูหัวทู่
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
bowman(n) นายขมังธนู
bowstring(n) สายธนู
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
epaulet(n) อินทรธนู
SHOULDER shoulder strap(n) อินทรธนู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top